Statut szkoły

Statut

STATUT KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie
tekst ujednolicony

PRZEPISY DEFINIUJĄCE

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1. Szkole – należy przez to rozumieć: Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie;
2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w
Szkole;
3. rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad
uczniem;
4. uczniach – rozumie się przez to dzieci spełniające obowiązek szkolny w Szkole;
5. wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy
świetlicy;
6. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Szkoły;
7. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie;
8. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski Szkoły;
9. Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców Szkoły;
10. Organie Prowadzącym – rozumie się Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

INFORMACJE OGÓLNE
§1

1. Szkoła posiada nazwę: Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie. Nazwa Szkoły jest uży-
wana w pełnym brzmieniu.
2. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej jest 8-letnią publiczną szkołą podstawową.
3. Szkoła ma siedzibę w Krakowie przy ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków, w obiekcie użyczonym przez parafię pw. św.
Jadwigi Królowej organowi prowadzącemu.
4. Organem prowadzącym Szkołę jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej, reprezentowane przez Katolickie Centrum Eduka-
cyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej, mające siedzibę w Krakowie przy ul. Pędzichów 13, 31-152 Kraków.
5. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Szkoły;
2) zatwierdzanie budżetu Szkoły;
3) rozstrzyganie sporów pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Dyrektorem Szkoły;
4) rozstrzyganie odwołań od decyzji Dyrektora Szkoły;
5) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki;
6) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wycho-
wania i opieki;
7) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
objętych kształceniem specjalnym;
8) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
9) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej szkoły;
10) dysponowanie przyznanymi Szkole środkami budżetowymi oraz pozyskiwanie środków pochodzących z innych źró-
deł, a także gospodarowanie mieniem,
11) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów naucza-
nia, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań sta-
tutowych Szkoły.
6. Organ prowadzący sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględ-
nieniem odrębnych przepisów.
7. W zakresie wymienionym w ust. 6 nadzorowi podlega w szczególności:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi Szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez Szkołę środkami
pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły.
8. Organ prowadzący Szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z
uwzględnieniem postanowień Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, dotyczącą charakteru wy-
chowawczego Szkoły.
9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosow-
nie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i
warunkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2

1. Szkoła jest szkołą katolicką, posiadającą własny program profilaktyczno-wychowawczy. Program kształcenia jest zgodny
z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego.
2. Nauczanie i wychowanie w Szkole odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka przekazywanej przez Kościół Katolicki.
3. Szkoła podlega władzy kościelnej Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Nauka religii katolickiej jest w Szkole obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Życzenia rodziców lub uczniów, o których
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zawierają się w fakcie wyboru szkoły katolickiej.

§ 3

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 4

1. Podstawowym celem Szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego
do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.
2. Zadania systemu oświaty Szkoła realizuje zgodnie ze swoją misją zawartą w słowach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA,
NAUKA I CNOTA. W realizacji tych zadań kieruje się słowami Karola Wojtyły „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony
dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.”

§ 5

1. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej Szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realiza-
cję zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki.
2. Szkoła – wspierając rodziców w wychowaniu dzieci – pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i
dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących pomocy.

§ 6

1. Cele i zadania, o których mowa w § 4 i 5, Szkoła realizuje przyjmując za podstawę zasady i wartości chrześcijańskie gło-
szone przez Kościół Katolicki. Charakteryzują one proces wychowawczy opisany szczegółowo w programie profilaktyczno-
wychowawczym oraz cechują środowisko Szkoły, w szczególności poprzez przykład dawany uczniom przez nauczycieli,
wychowawców i pozostałych pracowników Szkoły.
2. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut.

§ 7

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone dla szkoły podstawowej w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wykonaw-
czych, zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie.
2. Realizując ustawowe cele i zadania Szkoła :
1) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające integralny rozwój osoby oraz udziela uczniom wsparcia opiekuń-
czo-wychowawczego, poprzez realizację programu profilaktyczno-wychowawczego, codzienne oddziaływania wycho-
wawcze i przykład życia,
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
poprzez realizację programów nauczania opartych na podstawie programowej dla szkoły podstawowej poszczególnych
przedmiotów,
3) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości
Szkoły; uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
poprzez realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
4) przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji w oparciu o wewnątrzszkolny
system doradztwa zawodowego,
5) zapewnia dzieciom opiekę i dba o ich bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może
dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb,
6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości,
7) wspiera rodziców w katolickim wychowaniu dzieci, poprzez realizację zadań duszpasterskich skierowanych do
uczniów i rodziców,
8) wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kul-
tur – poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i huma-
nistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami, poprzez realizowanie projektów, organizację uroczystości i imprez
patriotycznych,
9) umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego – wartości chrześcijańskie są
podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami,
rodzicami i pracownikami Szkoły.
10) uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków,
11) dąży do uzyskania wysokiego poziomu kształcenia, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, warto-
ściowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kultu-
rze i życiu społecznym.
3. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wspar-
cie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele a szczególnie wychowawcy. Opieka ta sprawowana jest poprzez:
1) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły.
2) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
3) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
4) tworzenie uczniom warunków pozwalających skorzystać im z zorganizowanych form wypoczynku rekreacyjno – tury-
stycznego,
5) organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudno-
ści w nauce,
6) opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych dla uczniów.
7) współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się lub
zaburzeń zachowania.

§ 8

1. Środowisko wychowawcze Szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice. Szkoła rozwija współpracę
rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.
2. W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

§ 9

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole i poza Szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgod-
nie z planem zajęć szkolnych lub wskazani przez dyrektora Szkoły na czas zajęć.
2. Szkoła realizuje własny program profilaktyczno-wychowawczy. Jako priorytetowe ustala się następujące działania wycho-
wawcze:
1) pomaganie uczniom we wszechstronnym rozwoju ich osobowości w klimacie ewangelicznym,
2) ukazywanie uczniom chrześcijańskiej wizji świata, umożliwiającej dojście do syntezy wiary i kultury,
3) angażowanie całego zespołu nauczycieli oraz rodziców w proces wspierania rozwoju uczniów i przyjęcie wspólnej
wizji wychowania,
4) otwarcie się na międzyszkolną wymianę myśli i doświadczeń,
5) podtrzymywanie więzi z absolwentami Szkoły.
3. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszcze-
nia poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) zorganizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa,
4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP,
6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy,
7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne,
8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynku, placu zabaw, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności
i stałej czystości,
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia.
4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem, według obowiązujących
przepisów w tym zakresie.

§ 9a

1. W procesie realizacji zadań edukacyjnych, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bez-
pieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonale-
nia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

§ 9b

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwo-
jowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
4. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowaw-
czych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli
było spójne i wspierające ucznia.
5. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.
Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby
przez niego wyznaczonej.
6. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców klas i rodziców oraz troski wszyst-
kich nauczycieli o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.
7. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowywane do aktualnych potrzeb.

§ 9c

1. W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sy-
tuacji życiowej. Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy klasowego.
2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z Radą Rodziców, wła-
ściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.

ORGANA SZKOŁY

§ 10

Organami Szkoły są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

Dyrektor

§ 11

Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.

§ 12

 

1. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i du-
chowego,
4) jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobrą
atmosferę w Szkole,
5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
7) planuje pracę Szkoły i opracowuje arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
8) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowane przez nauczycieli programy
nauczania, na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w szkołach publicznych,
9) odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli,
10) dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
11) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
12) nadzoruje prawidłową realizację opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole,
13) współpracuje z Radą Rodziców, w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do Rady Rodziców o
przedstawienie opinii,
14) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzy-
stanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
15) odpowiada za dokumentację Szkoły,
16) uzgadnia z Duszpasterzem Szkoły wszystkie działania, które decydują o jej katolickim profilu,
17) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie ósmej,
18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
19) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalno-
ści dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innowacyjnej Szkoły,
20) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
21) współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia
imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,
22) występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu
pedagogicznego,
23) zapewnia uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych,
24) po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala długość przerw międzylekcyjnych organizuje
przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki,

25) zapewnia udostępnienie kart charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych,
zgromadzonych w szkole lub placówce, osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i mieszanin.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycie-
lami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wy-
różnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniow-
skim.
4. W Szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły,
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
5. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor lub inny, wyznaczony przez Dyrektora, nauczyciel.

Rada Pedagogiczna

§ 13

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasy-
fikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżą-
cych potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dy-
rektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszyst-
kich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
6. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

§ 14

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole po akceptacji organu prowadzącego,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Szkoły,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia za-
sadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy.
3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu
wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedago-
giczny.
4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po za-
sięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 15

1. Rada Pedagogiczna uchwala Statut Szkoły oraz wprowadza do niego zmiany.
2. Rada Pedagogiczna przygotowuje program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska
kierowniczego w Szkole.
4. W przypadku określonym w ust. 3, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyja-
śniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 16

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze Statutem Szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są pro-
tokołowane.
3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
Szkoły.

Rada Rodziców

§ 17

W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez
zebranie rodziców oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
3. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
4. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu spra-
wującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
6. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.

Samorząd Uczniowski

§ 18

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który reprezentuje ogół uczniów.
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szcze-
gólności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrze-
bami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 18a

Wszelka inna działalność na terenie Szkoły, która nie wynika ze Statutu Szkoły, wymaga zgody Dyrektora Szkoły na jej prowa-
dzenie.

§ 18b

1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem Szkoły.
2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w Szkole odbywa się następująco:
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor
Szkoły; sprawy sporne pomiędzy Dyrektorem, a nauczycielami lub Rodzicami rozstrzyga organ prowadzący;
2) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem roz-
strzygają wychowawcy klas; stronom przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora Szkoły;
3) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wy-
chowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły, stronom przysługuje możliwość odwołania się do organu
prowadzącego szkołę;
4) sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniow-
skiego, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
§ 19

1. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się ze Statutem i regulaminami Szkoły,
2) zapoznania się szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym, oraz programami nauczania dopuszczonymi do
użytku w Szkole,
3) uzyskania informacji o szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego, w tym o wymaganiach
edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, określonych
przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) uzyskiwania informacji o obowiązujących przepisach prawa, w tym dotyczących klasyfikowania i promowania
uczniów,
5) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych,
6) uczestniczenia w pracach Rady Rodziców.
2. Rodzice mają obowiązek:
1) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
2) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć,
3) współpracować ze Szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci,
4) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,
5) pokrywać koszty naprawy zniszczeń dokonanych przez dziecko,
6) pisemnie usprawiedliwiać w dzienniku elektronicznym lub dzienniczku ucznia nieobecność dziecka w Szkole lub za-
jęciach organizowanych przez Szkołę, a odbywających się poza nią, do 7 dni od powrotu dziecka do Szkoły. Po tym
terminie godziny nieobecności będą traktowane jako nieusprawiedliwione co może wpłynąć na obniżenie oceny z za-
chowania.
3. skreślony
4. Skargi i wnioski rozpatruje i załatwia Dyrektor Szkoły zgodnie z właściwością wynikającą ze Statutu oraz przepisów szcze-
gółowych.

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE
§ 20

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wyraża Dyrektor określając jednocześnie
warunki tej działalności.
3. Szkoła może podjąć współpracę ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej na
obopólnie ustalonych zasadach.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział liczący nie więcej niż 24 uczniów. Liczba uczniów w oddziale jest
dostosowana do warunków lokalowych Szkoły.
2. Podstawowymi formami pracy Szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydak-
tyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspoma-
gające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, a także nadobowiązkowe
zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia
edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.
4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
7. Zajęcia z języka niemieckiego są w Szkole przedmiotem dodatkowym, ale uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w
nich.
8. W każdym dniu zajęć lekcyjnych o godzinie 12.00 jest odmawiana modlitwa „Anioł Pański” lub „Królowo nieba wesel się”
– w okresie wielkanocnym.
9. Raz w tygodniu cała wspólnota Szkoły uczestniczy we Mszy Świętej lub innym wyznaczonym przez Duszpasterza Szkoły
nabożeństwie.
10. W uroczystości i wyznaczone przez Duszpasterza Szkoły święta kościelne uczniowie i nauczyciele uczestniczą wspólnie w
ramach zajęć szkolnych we Mszy Świętej.
11. W Szkole organizowane są rekolekcje i dni skupienia w czasie roku szkolnego.
12. W ósmej klasie przeprowadzany jest egzamin przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, na zasadach określonych w przepi-
sach oświatowych. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia Szkoły.
13. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasa-
dami określonymi w odrębnych przepisach. Świadectwa są świadectwami państwowymi.

§ 22

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły
opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę po zasięgnięciu opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zi-
mowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, może ustalić inne dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni
(35 tygodni).
4. W dniach, o których mowa w ust. 3, Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
5. Dokumentację prowadzonych zajęć szkoła prowadzi w dzienniku elektronicznym lub dziennikach papierowych zajęć do-
datkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wy-
magające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.

§ 24

1. Dla realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) pracowni przedmiotowych
3) biblioteki,
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy uwzględniające przepisy doty-
czące bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 25

1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych mate-
riałów bibliotecznych,
2) realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
3) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
4) udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
5) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektyw-
nego posługiwania się technologią informacyjną,
6) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku
czytania i uczenia się,
7) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
8) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz. Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:
1) Gromadzi, opracowuje i selekcjonuje zbiory,
2) udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
3) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
4) organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
5) tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kul-
turę,
6) współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi,
7) okresowo przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej,
8) prowadzi poradnictwo w doborze książek.

§ 25a

Zadaniem pedagoga szkolnego jest:
1. wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych i chrześcijańskich wartości,
2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz nauczycieli, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
3. określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej,
4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
5. podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających
z programu obowiązującego w szkole,
6. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycz-
nego,
7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży,
8. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
9. udzielanie porad i konsultacji,
10. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
11. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania
rozwoju uczniów.

§ 25b

Zadaniem logopedy jest:
1. przeprowadzenie badań przesiewowych u uczniów w celu ustalenia stanu mowy głośnej i pisma,
2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji
rozwoju mowy uczniów i eliminowanie ich zaburzeń ,
3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z
rodzicami uczniów,
4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 25c

Wycieczki i imprezy szkolne organizuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach i zgodnie ze szkolnym regula-
minem wycieczek.
1. Podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę opiekę nad dziećmi wyznacza Dyrektor Szkoły.
2. Przed wyjściem na wycieczkę nauczyciel powinien uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły na jej organizowanie oraz przedstawić
dokumentację zgodną z przepisami dotyczącymi organizowania wycieczek szkolnych.
3. Wycieczka wyrusza i kończy się przed budynkiem szkoły; w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły i ro-
dziców uczniów dopuszcza się inne niż szkoła miejsce rozpoczęcia i zakończenia wycieczki bądź wyjazdu.
4. Rodzice winni być poinformowani pisemnie przez wychowawcę o przypuszczalnej godzinie powrotu dzieci z wycieczki.
5. Organizator wycieczki zabezpiecza apteczkę i odpowiada za przestrzeganie wszelkich zasad BHP podczas niej.

§ 26

1. Nauczyciel Szkoły w szczególności:
1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Szkoły określonym
w Statucie,
2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i oby-
watelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w Szkole i poza nią.
3. Wypełniając zadania statutowe Szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
1) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
2) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
3) odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem,
4) jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
5) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią, pełnionych dyżurów,
7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
8) sprawiedliwe ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów,
9) powierzone jego opiece mienie Szkoły,
10) osobiste doskonalenie zawodowe i formację religijną.

§ 27

1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego spośród dopuszczonych do użytku
szkolnego,
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów o których mowa w pkt. 1).
2. W terminie do 31 maja nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania wraz z podręcznikiem w celu dopuszczenia
do użytku w Szkole w kolejnym roku szkolnym.
3. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących
nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycję:
1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jed-
nego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów
danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;
2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla
uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VIII;
3) materiałów ćwiczeniowych.
4. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 3, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego pod-
ręcznika lub materiału edukacyjnego do jednego języka obcego nowożytnego w danej grupie językowej, biorąc pod uwagę
poziomy nauczania języków obcych nowożytnych.
5. Zaproponowane przez zespoły nauczycieli programy nauczania, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogól-
nego, mogą być:
1) programem opracowanym przez nauczyciela samodzielnie,
2) programem opracowanym przez nauczyciela we współpracy z innymi nauczycielami,
3) programem opracowanym przez innego autora (autorów),
4) programem opracowanym przez innego autora (autorów), ze zmianami dokonanymi przez nauczyciela.
6. Nauczyciel ma prawo zgłaszać innowacje pedagogiczne lub eksperymenty, które mogą być realizowane w Szkole na zasa-
dach określonych w przepisach obowiązujących w szkołach publicznych.
7. Wszystkie klasy obowiązują te same podręczniki na poziomach do ukończenia szkoły podstawowej.
8. Szczegółowe zasady wypożyczania darmowych podręczników, ich zwrotu oraz postępowania w przypadku zniszczenia lub
zgubienia określa osobny regulamin.

§ 28

1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycieli:
1) klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),
2) wychowawcze,
3) przedmiotowe.
2. Zadaniem zespołu klasowego jest:
1) uzgadnianie sposobów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w danej klasie,
2) rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
3) analizowanie efektów kształcenia, wychowania i opieki w danej klasie.
3. Zadaniem zespołu wychowawczego jest:
1) przygotowanie projektu szkolnego programu wychowawczego,
2) przygotowanie spójnego z programem wychowawczym projektu szkolnego programu profilaktyki,
3) dzielenie się doświadczeniami związanymi z realizacją zadań wychowawczych, w tym z ocenianiem zachowania
uczniów,
4) analizowanie efektów pracy wychowawczo-opiekuńczej w Szkole.
4. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
1) współpraca przy wyborze programów nauczania i podręczników,
2) dzielenie się doświadczeniami związanymi z planowaniem i realizacją pracy dydaktycznej,
3) analizowanie efektów kształcenia,
4) dzielenie się doświadczeniami związanymi z ocenianiem osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym z ustalaniem wyma-
gań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
5) udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w Szkole.
5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.

§ 29

1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w
ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,
2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, na-
rodu, Kościoła,
4) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału,
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wy-
chowawczych,
6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie
ich w życie Szkoły i realizację programu wychowawczego.
4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczym Szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przezna-
czonych do dyspozycji wychowawcy.
5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując
odrębne przepisy prawa i Statutu Szkoły.

§ 30

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie ustawy o systemie oświaty, Karty Nau-
czyciela, przepisów wykonawczych oraz Statutu Szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny
wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

§ 31

1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości,
które są podstawą działania szkoły katolickiej.
3. Pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
4. Pracownik niebędący nauczycielem ma prawo do:
1) poszanowania godności osobistej,
2) pracy w warunkach umożliwiających właściwe wykonywanie obowiązków,
3) wynagrodzenia za pracę,
4) urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i innych zwolnień od pracy,
5) zgłaszania do Dyrektora Szkoły wniosków dotyczących warunków pracy,
6) nagrody Dyrektora Szkoły za bardzo dobrą pracę.
5. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę poprzez:
1) zabezpieczenie stanowiska pracy oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy przed nieuprawnionym
dostępem lub użyciem przez dzieci i uczniów,
2) reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, zachowania dzieci i uczniów,
3) współpracę w zakresie zapewnieniu dzieciom i uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania
ich godności osobistej,
4) zgłaszanie nauczycielom, a szczególnie nauczycielom dyżurującym, wychowawcom klas, a w sytuacjach szczególnie
niebezpiecznych – Dyrektorowi Szkoły, wszelkich zaobserwowanych zdarzeń i zjawisk zagrażających bezpieczeń-
stwu dzieci,
5) usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku pracy.

§ 32

1. Nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły zatrudnia Dyrektor Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiece-
zji Krakowskiej na wniosek Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły w zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników Szkoły zobowiązany jest dobierać osoby, które będą
mogły utożsamiać się z misją wychowawczą Szkoły przez pracę i przykład życia w Szkole i poza nią oraz realizować zada-
nia edukacyjne zgodnie z etosem Szkoły zapisanym w jej Statucie.
3. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w Szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakre-
sie ustalonym w tej ustawie.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
§ 33

1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Rodzice i uczniowie, poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej, akceptują kształcenie i wychowanie w duchu doktryny
Kościoła katolickiego.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:
1) wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku
szkolnego,
2) poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych oraz informacji sporządzonej przez przedszkole
lub oddział przedszkolny, w którym dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne,
3) wynik rozmowy z rodzicami,
4) pierwszeństwo przyjęcia –dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Szkoły oraz dzieci pracowników Szkoły po spełnie-
niu warunków ust. 4. pkt.1), 2)
4. Kandydat do Szkoły może w toku postępowania rekrutacyjnego otrzymać maksymalnie 50 punktów:
1) rozmowa z rodzicami i opinia proboszcza parafii lub innego duszpasterza znającego rodzinę – 0-15 punktów,
2) zajęcia z dzieckiem oraz informacja sporządzona przez przedszkole – 0-24 punkty,
3) rodzeństwo w szkole lub dziecko pracownika szkoły – 5 punktów,
4) dzietność rodziny – 0-3 punkty,
5) dyrektor może przyznać dodatkowo 1-3 punkty.

§ 34

1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza
komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora.
2. Do końca listopada Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala szczegółowe zasady i terminarz rekrutacji
do klasy pierwszej na następny rok szkolny i podaje je do wiadomości.
3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1) złożenie przez rodziców w ustalonym terminie dokumentów podanych w szczegółowych zasadach rekrutacji, o której
mowa w ust. 2,
2) przeprowadzenie rozmów i zajęć rekrutacyjnych z dziećmi i z rodzicami,
3) ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego,
4) ogłoszenie list przyjętych uczniów.
4. Dyrektor może przyjąć w poczet uczniów Szkoły dziecko będące w trakcie realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole
podstawowej. Postępowanie kwalifikacyjne w takim przypadku obejmuje:
1) złożenie przez rodziców dokumentów podanych w szczegółowych zasadach przyjęcia ucznia realizującego już obowią-
zek szkolny,
2) przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i dzieckiem,
3) ustalenie przez komisję wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
4) decyzję Dyrektora o przyjęciu lub odrzuceniu prośby o przyjęcie ucznia.
5. Dziecko nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.
6. Decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy równoległej podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 35

1. Uczniowie mają prawo do:
1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
3) znajomości programu edukacyjnego, wychowawczego i profilaktycznego Szkoły,
4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
5) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) otrzymania pomocy w przypadku trudności,
8) wpływania na życie Szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
9) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
10) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów
prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące Jednostką Samorządu Terytorialnego,
11) powtarzania klasy jeden raz w danym etapie edukacyjnym.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania Statutu i regulaminów Szkoły,
2) włączania się w życie Szkoły, w tym w jej życie religijne,
3) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkol-
nych,
4) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,
5) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie po-
winno być sporządzone przez rodziców do 7 dni od powrotu dziecka do szkoły w formie pisemnej informacji w dzien-
niku elektronicznym lub przez osobistą rozmowę z wychowawcą,
6) dbania o piękno mowy ojczystej,
7) kulturalnie i z szacunkiem, w sposób wypływający z wartości chrześcijańskich, zachowywać się wobec nauczycieli i
innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów,
8) godnego reprezentowania Szkoły,
9) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
10) noszenia właściwego stroju szkolnego określonego w regulaminie stroju szkolnego.

§ 36

1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w Szkole i poza nią,
2) przynoszenia do Szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wycho-
wania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
3) noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna
z nauką Kościoła Katolickiego,
4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
5) przynoszenia do Szkoły gier i urządzeń elektronicznych,
6) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
7) farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci.
2. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżu-
rującego lub nauczyciela świetlicy.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 37

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu opanowania oraz postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w Szkole programów nauczania.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy
stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm moralnych i obowiązków zawartych w Statucie
Szkoły .
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powi-
nien się dalej uczyć,
3) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do osiągania postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, o zachowaniu oraz o specjalnych
uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
7) wdrażanie ucznia do systematycznej nauki, samokontroli i samooceny.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz
zachowaniu,
8) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, przekazują uczniom oraz ich rodzicom informacje dotyczące:
1) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
2) sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, które są opisane w Statucie
Szkoły w § 44.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego przekazuje uczniom oraz ich rodzicom informacje dotyczące:
1) warunków, sposobu i kryteriów oceniania zachowania,
2) warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
3) skreślony
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane są: uczniom na pierwszych zajęciach danego przedmiotu; rodzicom
na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

§ 39

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem oraz dostosować wymagania edukacyjne na obowiązko-
wych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-
chofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole.
2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz
2) ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- -terapeutycznym,
3) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
4) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno-
ściach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą
na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
5) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1) – 4), który objęty jest pomocą psychologiczno-pedago-
giczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
3. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów może mieć formę:
1) odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału – maksymalnie z trzech ostatnich lekcji,
2) odpowiedzi ustnej lub pisemnej (zapowiedzianej z nie mniej niż z tygodniowym wyprzedzeniem) obejmującej wyzna-
czoną przez nauczyciela większą partię materiału,
3) ćwiczeń praktycznych wynikających ze specyfiki danego przedmiotu.
4. Formy sprawdzania wiadomości wymienione w ust. 3 pkt.2), nie mogą bez zgody klasy występować częściej niż dwa razy
w ciągu tygodnia i to nie w tym samym dniu z uwzględnieniem ust. 5.
5. W przypadku podziału klas na grupy językowe ust. 4 nie dotyczy języków obcych oraz zajęć komputerowych.
6. W wypadku usprawiedliwionej nieobecności w Szkole trwającej przynajmniej siedem kolejnych dni przeznaczonych na
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uczeń jest zwolniony ze wszystkich form sprawdzania wiadomości i umiejętności z
bieżącego materiału na okres ustalony z nauczycielem danego przedmiotu.
7. W przypadku nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie, uczeń jest zobowiązany do jego napisania w terminie wyzna-
czonym przez nauczyciela. Dopuszcza się inną, niż pisemna, formę sprawdzenia wiadomości.
8. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z form sprawdzania wiadomości, o których
mowa w ust.3 pkt.2)
9. Nauczyciel ma obowiązek oddać do wglądu uczniom oceniony sprawdzian pisemny, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2),
nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od napisania przez uczniów sprawdzianu lub jeśli nie ma takiej możliwości,
z przyczyn od niego niezależnych – na pierwszych zajęciach po upływie 14 dni.
10. Nauczyciel sam ustala ilość prac domowych oraz wypowiedzi ustnych w semestrze, uzależniając to od specyfiki przedmiotu.
11. Za zgodą Dyrektora w szkole może zostać wprowadzony „szczęśliwy numerek”.
12. Regulamin „szczęśliwego numerka” opracowany przez Samorząd Uczniowski pod nadzorem opiekuna zatwierdza Dyrektor
szkoły.

§ 40

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców.
2. Na ustną prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek ustnie uzasadnić ocenę; na prośbę pisemną nauczyciel
w terminie 7 dni uzasadnia ocenę pisemnie.
3. Na każdą prośbę rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są
udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie Szkoły w obecności nauczyciela w uzgodnionym terminie.
4. Nauczyciel przechowuje prace pisemne ucznia oraz kryteria oceniania tych prac do końca roku szkolnego.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

§ 41

1. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami opisowymi, podstawą kryteriów ocen ucznia są wy-
magania edukacyjne zawarte w podstawie programowej.
2. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel wychowawca systematycznie odnotowuje w dziennikach zajęć oraz dzien-
niczkach uczniów lub kartach pracy, lub ćwiczeniach, lub zeszytach osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując cyfrowe
skróty opisów ocen.
1) celujący – wyrażony cyfrą 6 – Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je.
Należą Ci się gratulacje!
2) bardzo dobry – wyrażony cyfrą 5 – Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!
3) dobry – wyrażony cyfrą 4 – Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace,
co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki
4) dostateczny – wyrażony cyfrą 3 – Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Włóż więcej wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzy-
staj z pomocy nauczyciela i rodziców.
5) dopuszczający – wyrażony cyfrą 2 – Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze ko-
nieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.
6) niedostateczny – wyrażony cyfrą 1 – Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotykają cię niepowodzenia. Pokonasz je, ale
czeka cię dużo systematycznej pracy, we współpracy z rodzicami i nauczycielami.
3. W klasach pierwszych nauczyciel może stosować ocenianie symboliczne w celu przekazania dzieciom informacji o postę-
pach (słoneczka, cegiełki, różnokolorowe znaczki….), zachowując jednocześnie obowiązujący system oceniania w dzien-
niku zajęć.
4. Nauczyciel może w ocenianiu wewnątrzklasowym wprowadzić również inne sposoby oceniania, motywowania uczniów,
np. żetony, pieczątki, naklejki lub inne formy oceny cząstkowej. Powinien w momencie wprowadzania tego systemu prze-
kazać o nim pełną informację uczniom i rodzicom.
5. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
1) obserwacja pracy dziecka i jego postępów,
2) wypowiedzi ustne,
3) wytwory plastyczno-techniczne,
4) kontrola zeszytów, ćwiczeń, zadań domowych,
5) sprawdziany i prace pisemne.
6. Sposoby analizowania i komunikowania wyników sprawdzianów oraz ocen bieżących:
1) komentarz ustny lub pisemny,
2) ocena wyrażona stopniem,
3) wpis do dziennika,
4) notatka w dzienniczku ucznia,
5) rozmowy indywidualne z rodzicami o postępach ucznia,
6) rozmowa grupowa podczas spotkań z rodzicami.

§ 42

1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII ustala się w stopniach według następującej skali:
celujący – 6; bardzo dobry – 5; dobry – 4; dostateczny – 3; dopuszczający – 2; niedostateczny – 1. W dokumentacji stosuje się
zapis słowny w pełnym brzmieniu.
2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne oraz oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII ustala się w stopniach
według następującej skali: celujący – 6; bardzo dobry – 5; dobry – 4; dostateczny – 3; dopuszczający – 2; niedostateczny –
1; dopuszcza się użycie znaków: „+”, „ – ”.
3. Zapis oceny cząstkowej w dzienniku powinien zawierać informację na temat formy sprawdzania wiadomości i umiejętno-
ści, z jakiej uczeń daną ocenę otrzymał.
4. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki należy brać pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w
przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie § 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych ocenę
celującą.
6. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustale-
niu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną koń-
cową ocenę klasyfikacyjną.
7. Nauczyciele przedmiotów mogą wskazać inne konkursy o zasięgu co najmniej powiatowym, których laureaci otrzymują
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Zwolnienia

§ 43

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania tych ćwiczeń przez ucznia wydanej przez lekarza na czas
określony w tej opinii.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i zajęć komputerowych na pisemny wniosek
rodziców na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii (półrocze lub cały rok).
3. skreślony
4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i zajęć komputerowych w dokumentacji prze-
biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Klasyfikacja

§ 44

1. Klasyfikację śródroczną oraz roczną ustala się nie później niż 5 dni przed zakończeniem półrocza oraz końcem roku
szkolnego.
2. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
3. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana
jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią
arytmetyczną ocen bieżących.
4. W klasach I–III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową.
5. Opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejęt-
ności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem
uzdolnień.
6. Klasyfikacja śródroczna i roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w
danym półroczu lub roku szkolnym poprzez ustalenie ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych określonych w
szkolnym planie nauczania oraz oceny zachowania.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele pro-
wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
8. Na tydzień przed klasyfikacją roczną, nauczyciele i wychowawcy informują uczniów o przewidywanych ocenach, natomiast o
przewidywanym stopniu niedostatecznym, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania informują uczniów i
rodziców na miesiąc przed klasyfikacją roczną.
9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do dyrektora szkoły o ustalenie wyższej
niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o
przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
10. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien być złożony do sekretariatu. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
We wniosku należy podać ocenę o jaką ubiega się uczeń.
11. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie jeśli uczeń spełnia
następujące warunki:
1) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych sprawdzianów,
2) ze wszystkich sprawdzianów wiedzy i umiejętności w danym półroczu uzyskał oceny pozytywne,
3) skorzystał z oferowanych przez nauczyciela form poprawy oceny cząstkowej,
4) uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzy-
skanych przez niego ocen cząstkowych z każdej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności przewidzianej dla da-
nego przedmiotu jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
12. Nauczyciel uczący wyznacza zakres materiału i sposób jego zaliczenia. Musi to się odbyć przed posiedzeniem klasyfika-
cyjnej Rady Pedagogicznej.
13. Stopień trudności zadań odpowiada wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
14. Warunkiem poprawy oceny ucznia jest zaliczenie przez niego wyznaczonej partii materiału na minimum 90% punktów
możliwych do uzyskania.
15. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy
programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
17. Uczeń lub jego rodzice mogą wnioskować o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania w terminie
nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
18. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien być złożony do sekretariatu. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
We wniosku należy podać ocenę o jaką ubiega się uczeń.
19. Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzi wychowawca, pedagog i co najmniej dwóch innych nauczycieli
uczących w danej klasie, która analizuje wniosek oraz zgromadzoną dokumentację i daje wychowawcy rekomendację do
ustalenia wyższej lub pozostawienia bez zmian rocznej oceny z zachowania. Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca
klasy.
20. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyż-
szej ani na ukończenie Szkoły.
21. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia
braków.

Egzamin klasyfikacyjny

§ 45

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do
ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady
Pedagogicznej.
3. skreślony
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora
Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 46 ust. 2.

Egzamin sprawdzający

§ 46

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, które zawarte są w Statucie Szkoły. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje
komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i
umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej lub zadań praktycznych, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z
danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami w terminie 5 dni od ogłoszenia zastrzeżeń.
4. Do przeprowadzenia sprawdzianu Dyrektor powołuje komisje w składzie:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a. Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c. dwóch nauczycieli (mogą to być nauczyciele z innej szkoły tego samego typu), prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a. Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący
komisji,
b. wychowawca klasy,
c. wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d. pedagog.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. l) b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z
zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a. skład komisji,
b. termin sprawdzianu,
c. zadania (pytania) sprawdzające,
d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a. skład komisji,
b. termin posiedzenia komisji,
c. wynik głosowania,
d. ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.
9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w
wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 48, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Egzamin poprawkowy

§ 47

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin popraw-
kowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki,
techniki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania i zadania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego
promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są – zgodnie ze szkolnym planem nauczania – realizowane w klasie
programowo wyższej.

Promocja

§ 48

1. Uczeń klasy 1–3 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy
i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I
i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem
zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na
wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu
opinii wychowawcy oddziału.
4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych
obowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecz-
nego.
5. skreślony
6. skreślony
7. Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danego przedmiotu celującą
roczną ocenę klasyfikacyjną.
8. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
9. Do średniej ocen wlicza się także ocenę z zajęć dodatkowych i religii.
10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza
tę samą klasę z zastrzeżeniem § 47 ust. 10.
11. Uczeń kończy Szkołę:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej,
12. Uczeń kończy z wyróżnieniem Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Ocena zachowania

§ 49

1. Ocenianie bieżące zachowania ustala się według skali i w formach przyjętych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.
2. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
1) kulturę osobistą,
2) aktywność ucznia,
3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
4) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
5) dbałość o honor i tradycje Szkoły,
6) dbałość o piękno mowy ojczystej,
7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
8) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,
9) okazywanie szacunku innym osobom,
10) respektowanie zasad współżycia społecznego i chrześcijańskiego systemu wartości.

Ocena zachowania w klasach 1-3

§ 50

1. W klasach I –III śródroczne i roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi.
2. Ocena z zachowania obejmuje:
1) zachowanie na zajęciach, przerwach, na basenie i w świetlicy
2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy, zabawy, wycieczek,
3) przestrzeganie regulaminu klasowego, szkolnego,
4) stosowanie się do poleceń nauczycieli (nie tylko wychowawców),
5) przygotowanie do lekcji (zadanie domowe, przybory szkolne)
6) postawa w kościele oraz podczas modlitwy w klasie,
7) punktualność,
8) noszenie stroju szkolnego (codziennego, galowego) brak tarczy jest równoważny z brakiem stroju szkolnego.
9) porządek w miejscu pracy (na ławce, w szafce osobistej, tornistrze)
10) stosunek do nauczycieli i rówieśników (współpraca w grupie)
11) stosowanie zwrotów grzecznościowych,
12) wypełnianie dyżurów,
13) aktywność na rzecz klasy, szkoły,
14) udział w konkursach, turniejach (szkolnych, pozaszkolnych)
3. W każdym dniu szkolnym zachowanie ucznia jest oceniane za pomocą kolorów. W sali lekcyjnej znajduje się tabela, w
której nauczyciel po skończonych zajęciach wpisuje przy nazwisku ucznia kropkę określonego koloru. Uczniowie mają
osobiste tabelki w dzienniczkach ucznia, które uzupełniają samodzielnie.
1) Uczeń otrzymuje kropkę zieloną jeśli postępował zgodnie z ustalonymi zasadami, jego zachowanie nie budzi zastrze-
żeń, jest należycie przygotowany do lekcji.
2) Uczeń otrzymuje żółtą kropkę, jeżeli w danym dniu występuje jedno z:
a. spóźnienie ( dozwolone dwa w miesiącu),
b. brak stroju szkolnego,
c. brak zadania domowego,
d. brak potrzebnych przyborów, materiałów,
e. niekompletne wyposażenie piórnika,
f. przeszkadzanie na lekcji.
3) Uczeń otrzymuje czerwoną kropkę, jeżeli występują co najmniej dwa punkty z wyżej wymienionych.
4) Uczeń otrzymuje czarną kropkę, jeżeli swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych, nie reaguje na
upomnienia nauczyciela, bądź łamie postanowienia zawarte w statucie szkoły.
4. Miesięczną ocenę zachowania za dany miesiąc ustala nauczyciel wychowawca na podstawie tabeli z kropkami, opinii
innych nauczycieli i pracowników szkoły, opinii kolegów i koleżanek oraz własnej samooceny.
5. Ustala się następującą skalę miesięcznego oceniania zachowania;
1) Wzorowe – uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkol-
nych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności.
Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa ‚brzydkich słów”. Prze-
strzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek,
wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżur-
nego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Kulturalnie zachowuje się podczas nabożeństw i Mszy Świętych. Jego strój jest schludny i zgodny z zasadami regulaminu
szkolnego.
2) Bardzo dobre – uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia
braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się prze-
strzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia( nie więcej niż dwa w miesiącu).
Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone
mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu
klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Stosownie zachowuje się podczas nabożeństw i Mszy Świętych.
Jego strój jest schludny i zgodny z zasadami regulaminu szkolnego( dopuszczalny jeden raz w miesiącu).
3) Dobre – uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione. Zwy-
kle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się
brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia trudności podczas wycieczek, wyjść i
zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle
dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w
miejscu pracy. Stara się punktualnie przychodzić na zajęcia. Zwykle ma strój szkolny.
4) Poprawne – uczeń nie zawsze jest przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione. Nie
wykazuje inicjatywy w nadrobieniu zaległości. Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśni-
ków. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez
nauczyciela, zazwyczaj jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia.
Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Nie zawsze sumiennie i rzetelnie pełni
powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zdarza się, ze nie dba i nie szanuje mienia własnego, cudzego
i szkolnego. Stara się brać udział w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Stara się
punktualnie przychodzić na zajęcia. Zazwyczaj ma strój szkolny.
5) Nieodpowiednie – uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione
.Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega
zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagmin-
nie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje
się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie
uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.
6) Naganne- uczeń notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć. Przejawia zachowania agresywne, inicjuje sytuacje konflik-
towe. Rażąco łamie zasady regulaminów szkolnych i nie wykazuje chęci poprawy.
6. Procedury postępowania w przypadku złamania regulaminu zachowania w klasach I-III:
1) upomnienie ucznia przez nauczyciela,
2) pisemna uwaga w dzienniczku dla rodziców,
3) w przypadku wielu powtarzających się uwag – wezwanie rodzica.

Ocena zachowania w klasach IV – VIII

§ 51

1. Zachowanie ucznia ocenia się w pięciu kategoriach.
2. Przy wystawianiu miesięcznej oceny zachowania wychowawca bierze również pod uwagę opinie uczniów, nauczycieli i
innych pracowników Szkoły.
3. Ocenę śródroczną i roczną ustala wychowawca uwzględniając postęp ucznia w zakresie rozwoju osobistego i poprawę
zachowania. Przy ustalaniu oceny wychowawca bierze pod uwagę opinie uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników
szkoły.
4. Pochwały i uwagi negatywne o każdym uczniu są na bieżąco wpisywane w dzienniku elektronicznym. Są one pomocne w
miesięcznym podsumowaniu oceny z zachowania.
I. Frekwencja – liczona miesięcznie przez wychowawcę.
6 – Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i brak spóźnień.
5 – Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i ma 1-3 spóźnienia. Nieobecności muszą być usprawiedliwione przez
rodzica pisemnie w dzienniczku ucznia do 7 dni od powrotu dziecka do Szkoły. Po tym terminie godziny nieobecności są
traktowane jako nieusprawiedliwione.
4 – Uczeń ma 4 – 6 spóźnień i nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.
3 – Uczeń ma więcej niż 6 spóźnień lub sporadycznie nieusprawiedliwione nieobecności (do 3).
2 – Uczeń ma nieusprawiedliwione nieobecności i dużą liczbę spóźnień (więcej niż 9).
1 – Uczeń wagaruje i ucieka z lekcji.
II. Stosunek do nauki – nauczyciele przedmiotu wpisują w dzienniku elektronicznym na każdej lekcji; wychowawca podsumo-
wuje na koniec miesiąca
Przygotowanie się do zajęć, przynoszenie podręczników, zeszytów, potrzebnych przyborów szkolnych, itp. odrabianie zadań
domowych.
6 – Uczeń może 2 razy być nieprzygotowany.
5 – Uczeń może być nieprzygotowany od 3 do 5 razy.
4 – Uczeń może być nieprzygotowany od 6 do 9 razy.
3 – Uczeń może być nieprzygotowany od 10 do 14 razy.
2 – Uczeń może być nieprzygotowany od 15 do 20 razy.
1 – Uczeń jest nieprzygotowany powyżej 20 razy.

Przy podsumowaniu miesięcznym wychowawca powinien wziąć pod uwagę stosunek ilości nieprzygotowań z danego przed-
miotu do liczby godzin tego przedmiotu tygodniowo.

III. Dbałość o wygląd zewnętrzny i noszenie stroju szkolnego
6 – Uczeń bardzo dba o swój wygląd, jest zawsze czysty, zawsze nosi strój szkolny, zawsze ma zmienne obuwie.
5 – Zdarzyło się (1 – 2 razy), że strój ucznia lub jego higieny osobista budziły zastrzeżenia, zawsze ma zmienne obuwie.
4 – Czasami (3-5 razy) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę, bądź używanie
makijażu czy brak zmiennego obuwia.
3 – Często (6-8 razy) przypominano uczniowi o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój lub wskazywano na używanie
makijażu, czy brak obuwia zamiennego.
2 – Bardzo często (9-12 razy) przypominano uczniowi o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój lub wskazywano na
używanie makijażu i brak obuwia zamiennego.
1 – Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę, używa makijażu i nie reaguje na zwracane uwagi.
Brak przyszytej tarczy = brak stroju
IV. Kultura osobista, postawa społeczna i moralna ucznia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Ocenia miesięcznie wychowawca w skali 1 – 6 na podstawie uwag wpisanych do dziennika. W szczególności brana jest pod
uwagę:
1) przestrzeganie Statutu i regulaminów szkolnych oraz wypełnianie obowiązków ucznia
2) okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, innym pracownikom Szkoły, uczniom i ich rodzicom,
3) postępowanie zgodne z zasadami dobra i moralności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny,
4) dbałość o dobro wspólne..
Telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne używane przez ucznia bez zezwolenia nauczyciela będą każdorazowo
uczniowi odebrane i oddane do sekretariatu. Nauczyciel odnotowuje nazwisko ucznia i datę odebrania urządzenia uczniowi.
Urządzenie odbierają rodzice. Uczniowi może zostać wydany telefon po zakończonych zajęciach na prośbę rodziców, jeżeli
samodzielnie wraca do domu.
V. Dodatkowa aktywność ucznia na rzecz szkoły – przy ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej wychowawca bierze pod uwagę
aktywność ucznia na podstawie informacji wpisanych przez nauczycieli do dziennika elektronicznego. Dodatkowo można wziąć
pod uwagę pracę w samorządzie uczniowskim, udział w konkursach, zawodach sportowych, życiu religijnym szkoły, itp.
5. Procedury postępowania w przypadku złamania regulaminu zachowania w klasach IV-VIII:
1) upomnienie ucznia przez nauczyciela,
2) pisemna uwaga w dzienniczku dla rodziców, w przypadku wielu powtarzających się uwag – wezwanie rodzica,
3) w przypadku rażącego wykroczenia – wezwanie rodziców.
6. Przy miesięcznym podsumowaniu oceny zachowania wychowawca informuje o postępach w zachowaniu i przewidywanej
rocznej ocenie.
7. Wychowawca może podwyższyć roczną ocenę zachowania w sytuacjach kiedy:
1) Uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania i/lub postaw,
2) Jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny.
8. Rażące wykroczenia:
1) spożywanie alkoholu,
2) palenie papierosów,
3) używanie narkotyków,
4) kradzież,
5) wymuszanie,
6) pobicie,
7) nękanie, znieważanie
8) nakłanianie do nie przestrzegania Statutu i regulaminów Szkoły,
9) umieszczenie bez zgody osoby jej wizerunku lub jakiejkolwiek informacji na stronie internetowej, profilu społeczno-
ściowym itp.
skutkują obniżeniem oceny zachowania do nieodpowiedniego lub nagannego.

Nagrody i kary

§ 52

1. Za wyróżniające się zachowanie uczeń może otrzymać:
1) pochwałę wychowawcy,
2) pochwałę Dyrektora wobec klasy
3) pochwałę Dyrektora wobec Szkoły,
4) nagrodę Dyrektora lub organu prowadzącego.
2. Od przyznanej nagrody uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ucznia ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu
wyższego stopnia niż ten, który przyznał nagrodę tj. od nagrody przyznanej przez wychowawcę do Dyrektora Szkoły, a od
nagrody przyznanej przez Dyrektora Szkoły do Organu Prowadzącego.
3. Za niewłaściwe zachowanie po zastosowaniu § 50 ust. 6 oraz § 51 ust. 5 udzielane są uczniowi, w formie pisemnej, ade-
kwatne do przewinienia (zachowania) kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) naganę wychowawcy klasy,
3) zakaz udziału w wyjściach, wycieczkach, imprezach organizowanych przez Szkołę
4) upomnienie Dyrektora Szkoły
5) naganę Dyrektora Szkoły,
6) naganę Dyrektora Szkoły z wystąpieniem do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej szkoły.
4. Wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia Dyrektor Szkoły może wystąpić
do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w następujących przypadkach
1) jeżeli lekceważy Statut i regulaminy Szkoły oraz obowiązki szkolne,
2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły,
3) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,
4) jeżeli pobyt ucznia w Szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów,
5) przejawów wandalizmu na terenie Szkoły i poza nią.
5. O każdej nagrodzie lub karze Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
6. Od wymierzonej kary uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ucznia ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu
wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył tj. od kary wymierzonej przez wychowawcę do Dyrektora Szkoły, od kary
wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do Organu Prowadzącego.

BUDŻET SZKOŁY
§ 53

1. Budżet Szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Gminę Kraków oraz
z innych wpłat pozyskanych przez Szkołę.
2. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli w
zakresie dotacji ze strony organu dotującego.
4. Otrzymanym majątkiem i środkami finansowymi Szkoły zarządza Dyrektor Szkoły w ramach budżetu Szkoły.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 54

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Katolicka Szkoła Podstawowa
im. św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków.

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie i godłem
państwa.

§ 55

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 56

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny czyli opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udzia-
łem sztandaru szkoły oraz zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych. Do ceremoniału należą:
1) Godło szkoły
2) Sztandar
3) Rota ślubowania
4) Hymn szkoły
2. Ceremoniał szkolny szczegółowo opisany jest w osobnym dokumencie.

§ 57

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia
11 lutego 2019 r.