Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie

Świetlica jest integralną częścią Szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania Szkoły. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub z powodu innych okoliczności muszą dłużej przebywać w Szkole.

I. ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Organizowanie opieki, stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu, odrabiania zadań domowych, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej uczniów.
2. Ujawnianie i rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
4. Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i zabawy.
5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia.
6. Poznanie przyczyn trudności i niepowodzeń ucznia w nauce i zachowaniu, pomoc w pokonywaniu tych trudności przez kontakt z wychowawcami, nauczycielami uczącymi oraz rodzicami.
7. Opieka i nadzór nad uczniami w czasie spożywania przez nich obiadu.

II. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica szkolna jest otwarta w godzinach rannych od 7.00 do 7.45 i od godziny 12.30 do godziny 17.00
2. Rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci.
3. Do dyspozycji uczniów są cztery sale:
a. Sala do zabawy uczniów klas 2-3,
b. Sala do zabawy uczniów 4-6
c. Sala do nauki,
d. Sala do zabawy uczniów klas 1.
4. W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetlicy prowadzone są; zajęcia zabawowe i rozwijające uwagę, koncentrację, współpracę grupową, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia portowo-ruchowe, pogadanki, zajęcia czytelnicze, zajęcia relaksacyjne.
5. W każdym z wyżej wymienionych pomieszczeń jest obecny nauczyciel wychowawca.
6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
7. Uczniowie po skończonych lekcjach są obowiązani wyjść do domu lub przebywać na świetlicy. nie mogą pozostawać na korytarzu bez nadzoru nauczyciela.
8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie.
9. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń co do odbioru dziecka ze świetlicy rodzice są zobowiązani do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
10. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
11. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą prosić o zgodę na odebranie dziecka przez inne osoby nie ujęte w Karcie zapisu drogą telefoniczną lub poprzez upoważnienie w dzienniku elektronicznym. Osoba odbierająca musi okazać dokument tożsamości.
12. W przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do odbierania dzieci ze świetlicy.
13. Dzieci przebywające pod opieką nauczycieli świetlicy samodzielnie nie wychodzą na zajęcia dodatkowe, chyba, że rodzice napisali stosowne oświadczenie o samodzielnym przechodzeniu na zajęcia.
14. Obecności uczniów wraz z godzinami ich wyjścia do domu oraz tematy zajęć odnotowywane są w dzienniku elektronicznym świetlicy.
15. W czasie pracy świetlicy czynny jest numer telefonu stacjonarnego 12 632 31 13 w. 22

III. OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKÓW

1. Wychowanków obowiązują zasady zachowania określone w Statucie Szkoły.
2. Wszelkie uwagi i pochwały nauczycieli wychowawców świetlicy będą brane pod uwagę przy ustalaniu miesięcznej, śródrocznej i rocznej oceny zachowania przez wychowawcę klasy.
3. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
4. Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetykę pomieszczeń.
5. Uczniowie przebywający w sali do nauki zachowują bezwzględną ciszę, aby nie przeszkadzać innym w odrabianiu lekcji.
6. Nauczyciele wychowawcy nie biorą odpowiedzialności za zabawki, książki, gry, itp. przyniesione przez dzieci z domu.
7. Ucznia obowiązuje zakaz przynoszenia do Szkoły – a więc również i na świetlicę – gier i urządzeń elektronicznych.
8. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela wychowawcy.
9. Wszelkie uszkodzenia, braki czy zniszczenia należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi wychowawcy.
10. Rodzice pokrywają koszty naprawy lub odkupienia mienia świetlicy zniszczonego przez dziecko.
11. Uczeń nie może opuszczać sali świetlicy bez zgody nauczyciela.
12. Pobyt uczniów na placu zabaw przed budynkiem Szkoły jest możliwy tylko pod opieką nauczyciela wychowawcy.
13. Nadzór i opiekę nad uczniami w czasie obiadu pełni nauczyciel oraz inne wyznaczone przez Dyrektora Szkoły osoby.

IV. NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW

1. Nagrodą za wzorowe zachowanie i aktywność jest wyróżnienie wobec wszystkich dzieci poprzez zapisanie plusa do zeszytu aktywności świetlicy, aktywność jest sumowana w drugim semestrze roku szkolnego, a uczniowie nagradzani.
2. Za szczególne osiągnięcia wpisywana jest uwaga pozytywna do dziennika elektronicznego.
3. Za niewłaściwe zachowanie mogą zostać nałożone kary:
a. upomnienie,
b. nagana i wpis minusa do zeszytu aktywności,
c. czasowy zakaz zabaw i korzystania z gier,
d. uwaga negatywna wpisana do dziennika elektronicznego,
e. nagana wychowawcy świetlicy z wnioskiem do wychowawcy klasy o obniżenie oceny z zachowania.