Wymagania – fizyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności na lekcjach fizyki
SPRAWDZIANY
· są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową,
· w przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek umówić się się indywidualnie z nauczycielem w celu zdania danej partii materiału, do dwóch tygodni od powrotu do szkoły.
· uczeń może jeden raz poprawić każdy sprawdzian w celu podwyższenia oceny po ustaleniu tego z nauczycielem w terminie do tygodnia od otrzymania wyników (do dziennika wpisywana są obie oceny).

KARTKÓWKI
· kartkówka nie musi być zapowiadana,
· kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji,
· w przypadku nieobecności nie muszą być „zaliczane”,
· istnieje możliwość poprawienia jednej kartkówki w semestrze,
·kartkówka zapowiedziana, będzie miała podany zakres materiału i będzie obowiązkowa do „zaliczenia” –zasady jak przy sprawdzianach.

Wszelkie próby nieuczciwej pracy na kartkówkach i sprawdzianach (odpisywania, rozmawiania, przeszkadzania innym) skutkują za każde upomnienie obniżeniem oceny końcowej z pracy o pół stopnia.

Prace niepodpisane będą oceniane na ocenę niedostateczną.

ODPOWIEDZI USTNE I PRACA NA LEKCJI
· odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów
· praca na lekcji może zostać oceniana na „+” lub „- ”
· uczeń może uzyskać „-„ za:
– nieudzielanie odpowiedzi na temat zadanego, znanego materiału,
– brak odpowiedzi, w sytuacji, gdy nie uważa na lekcji, przeszkadza kolegom, rozmawia i podpowiada,
– nieprzygotowanie do zapowiedzianej powtórki.
· brak zeszytu oraz zapowiedzianych przyborów, skutkuje odnotowaniem tego faktu w dzienniku elektronicznym.

ZADANIA DOMOWE I DODATKOWE
·zadania domowe mogą być oceniane.
·brak zadania zapisywany jest w dzienniku jako uwaga z zachowania.
· uczeń ma możliwość poprosić nauczyciela o zadanie dodatkowe doświadczalne, które zostanie ocenione

Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej

1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
2. Oceny śródroczna i roczna z fizyki nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie.
3. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły art. 44.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z fizyki

a) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
•nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,
•nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela

b) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,
• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,
• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,
• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,
• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.

c) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:
• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),
• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
• zna prawa i wielkości fizyczne,
•podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,
• opisuje proste zjawiska fizyczne,
• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,
•podaje podstawowe wzory,
•podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,
•stosuje prawidłowe jednostki,
•udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,
•podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,
•sprostał wymaganiom na niższą ocenę.

d) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:
•opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),
• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,
•rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,
• sporządza wykresy,
•podejmuje próby wyprowadzania wzorów,
• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,
•przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,
•rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),
• potrafi sporządzić wykres,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.

e) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach,
• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,
• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,
• interpretuje wykresy, uogólnia i wyciąga wnioski,
• rozwiązuje nietypowe zadania,
• operuje kilkoma wzorami,
• interpretuje wyniki np. na wykresie,
• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki,wyciągnąć wnioski,
• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.

f) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• posiada wiadomości i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów i zadań,
• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),
• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,
• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,
• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.