Wymagania – historia

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Sprawdziany – obejmują większą partię materiału, są zapowiedziane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórką. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w terminie 2 tygodni od swojego powrotu do szkoły. Uczeń może jeden raz poprawić każdy sprawdzian w celu podwyższenia swojej oceny w terminie 2 tygodni od wpisania oceny do dziennika.

Kartkówki – kartkówki są niezapowiadane i obejmują materiał z 2-3 ostatnich lekcji. W przypadku konieczności napisania „zaległej” kartkówki nauczyciel ustala termin. Jeżeli uczeń chce poprawić ocenę z kartkówki termin poprawy wyznacza nauczyciel. Poprawa kartkówki musi nastąpić w terminie 2 tygodni od wpisania oceny do dziennika.
Wszelkie próby nieuczciwej pracy na kartkówkach i sprawdzianach (odpisywania, rozmawiania, przeszkadzania innym) skutkują obniżeniem oceny końcowej z pracy o pół stopnia (każde upomnienie).
Praca na lekcji, wypowiedzi ustne, praca w grupie – uczeń może uzyskać ocenę za aktywny, pełen zaangażowania udział w danej lekcji.
Odpowiedź ustna – uczeń może uzyskać ocenę z odpowiedzi ustnej obejmującej materiał z 2-3 ostatnich lekcji.

Zadania, referaty, prezentacje, gazetki, zadania domowe: Uczeń, który nie odda do oceny zadania lub innej formy pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie musi przynieść je na następną lekcję. Oddanie pracy po ustalonym dopuszczalnym terminie skutkuje obniżeniem oceny z pracy o 1 stopień ( każdy kolejny termin).
Zadania domowe, referaty, gazetki, prezentacje zadawane są przez nauczyciela w zależności od potrzeb i podlegają ocenie.
Uczeń ma obowiązek każdorazowo zgłoszenia braku zadania domowego lub innych form pracy.
Zadania dodatkowe – zadania dodatkowe zadawane są przez nauczyciela dla chętnych uczniów.
Rozwiązane zadanie dodatkowe uczeń przedstawia nauczycielowi na następnej lekcji od ogłoszenia zadania.
Nieprzygotowania – uczniowi przysługuje 1 nieprzygotowanie w semestrze. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku lekcji. Zwalnia ono ucznia z odpowiedzi ustnej oraz niezapowiedzianej kartkówki.
Nie można zgłaszać nieprzygotowania na sprawdzianach i zapowiedzianych kartkówkach.

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen.

Ocena dopuszczająca
Uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy. Posługuje się podstawowymi pojęciami historycznymi. Przy pomocy nauczyciela umiejscawia je w czasie. Potrafi wykorzystać swoją wiedzę do wykonywania zadań. Z pomocą nauczyciela odczytuje informacje zawarte na mapie, wykresach, ikonografii, opisuje zdarzenia i posługuje się podstawowymi pojęciami.

Ocena dostateczna
Uczeń zna podstawowe pojęcia historyczne i potrafi je umiejscowić w czasie. Prawidłowo potrafi określić wiek wydarzeń oraz umie posługiwać się osią czasu, porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej Z pomocą nauczyciela odczytuje informacje zawarte na mapie, z wykresów, ikonografii oraz opisuje i porównuje zdarzenia.

Ocena dobra
Uczeń zna pojęcia historyczne i potrafi je umiejscowić w czasie. Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. Potrafi samodzielnie opisać zdarzenia, formułować oceny, wnioski oraz interpretować teksty źródłowe i zjawiska historyczne. Potrafi dostrzec związki przyczynowo – skutkowe, zachodzące między wydarzeniami. Samodzielnie odczytuje informacje zawarte na mapie, z wykresów, ikonografii.

Ocena bardzo dobra
Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał przewidziany w podstawie programowej. Posiada umiejętność merytorycznego oceniania wydarzeń historycznych. Samodzielnie, korzystając z różnych rodzajów źródeł, buduje opis historyczny. Samodzielnie dostrzega związki przyczynowo – skutkowe wydarzeń. Wykazuje zainteresowanie problematyką historyczną, jest systematyczny i aktywny na lekcji

Ocena celująca
Uczeń spełnia wymagania oceny bardzo dobrej, posiada szeroką wiedzę historyczną oraz bardzo duże umiejętności. Twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, formułuje własne sądy na podstawie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu. Bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach historycznych i osiąga sukcesy Samodzielnie pogłębia wiedzę historyczną, umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy historycznej. Samodzielnie
potrafi rozwiązywać problemy historyczne, formułować wnioski, dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe. Ze sprawdzianów i kartkówek uzyskuje oceny celujące i bardzo dobre.

3. Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
2. Oceny śródroczna i roczna z historii nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie.
3. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
4. Laureaci konkursów historycznych o zasięgu minimum wojewódzkim otrzymują ocenę celującą na koniec roku.
5. Finaliści konkursów historycznych o zasięgu minimum wojewódzkim oraz wysokie lokaty w konkursach historycznych niższych szczebli skutkują wpisaniem oceny celującej cząstkowej.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły w art. 44.