Wymagania – informatyka kl. 4-8

Wymagania Edukacyjne z Kryteria Oceniania z Informatyki klasy 4-8

I. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
Ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas lekcji
Ocenie podlega:
− stopień samodzielności wykonania zadania
− końcowe efekty pracy (jakość pracy)
− stopień zaangażowania podczas wykonywania zadania
Ćwiczenia praktyczne będą analizowane pod kątem osiągnięcia założonych celów lekcji
Odpowiedzi pisemne (sprawdziany i testy)
Sprawdziany i testy obejmują większą partię materiału i są zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek napisania go w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Uczeń może jeden raz poprawić każdy sprawdzian w celu podwyższenia oceny. Przy poprawianiu będzie brana pod
uwagę druga ocena.
Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności zdobyte podczas nauki z poszczególnych działów tematycznych
Aktywność podczas pracy na lekcji
Ocenie podlega:
− aktywność ucznia w czasie zajęć
− stopień zaangażowania podczas wykonywania zadania
− przygotowanie dodatkowych materiałów na lekcję

Uczeń poprawnie odpowiadający podczas lekcji na pytania dodatkowe, wykonujący nadprogramowe ćwiczenia, będzie za to oceniany. Za poprawne odpowiedzi będą stawiane plusy, przyjmując zasadę przeliczania (na koniec semestru) np. 6 plusów – ocena celująca, 5 plusów – ocena bardzo dobra, 4 plusy – ocena dobra. Za mniejszą liczbę plusów nie będzie wystawiana ocena.

Samodzielne prace uczniów
Ocenie podlega:
− stopień posługiwania się danym programem
− stosowanie typowych rozwiązań
− dokładność i poprawność wykonania zadania
− estetyka pracy

Prace domowe:
Ocenie podlega:
umiejętność gromadzenia i wyszukiwania odpowiednich informacji z różnych źródeł.
W przypadku nieobecności na lekcji oraz zaległości w wykonaniu zadań, uczeń zostanie poproszony o nadrobienie zaległych prac, w wyznaczonym terminie (zależnym od okresu nieobecności ucznia oraz od liczby wyznaczonych do nadrobienia zadań).

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1. Opanował wiadomości i umiejętności wskazane w podstawie programowej.
2. Wykonuje proste zadania na komputerze (dopuszczalna jest pomoc nauczyciela).
3. Wykazuje chociaż niewielkie zainteresowanie przedmiotem.
4. Odtwarza rozwiązania prostych zadań praktycznych poznanych na lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny dopuszczającej oraz ponadto:
1. Potrafi samodzielnie wykonać proste zadania za pomocą komputera.
2. Opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania(dopuszczalna jest pomoc nauczyciela podczas podejmowanych działań).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny dostatecznej oraz ponadto:
1. Potrafi samodzielnie wykonać większość zadań na lekcji.
2. Jest zaangażowany w czasie wykonywania zadań; przeważnie kończy rozpoczęte na lekcji zadania.
3. Opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania (dopuszczalna jest sporadyczna pomoc nauczyciela).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny dobrej oraz ponadto:
1. Potrafi samodzielnie wykonać zlecone prace na komputerze.
2. Zawsze kończy rozpoczętą pracę.
3. Jest aktywny na lekcji, chętnie pracuje; jest systematyczny; zawsze przygotowany do zajęć.
4. Opanował wszystkie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny bardzo dobrej oraz ponadto:
1. Stosuje poznane treści programowe w sytuacjach trudnych.
2. Przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia.
3. W czasie zajęć wykazuje postawę pełnego zaangażowania, jest pilny, pomaga innym w pracy, motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności.
4. Korzysta z różnych źródeł w zdobywaniu wiedzy, wykorzystuje umiejętności informatyczne na innych lekcjach.
III. Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
− Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia i kieruje się przyjętymi kryteriami oceniania na daną ocenę.
− Oceny: śródroczna i roczna z zajęć komputerowych, nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie.
− Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza,natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
Zasady klasyfikowania uczestników konkursów informatycznych:
Uczeń biorący udział i odnoszący sukces w konkursie informatycznym pozaszkolnym lub odnoszący sukces w konkursie szkolnym, w którym wykazał się znacznymi umiejętnościami z zakresu informatyki (oraz który spełnia jednocześnie kryteria oceniania na ocenę bardzo dobrą), otrzymuje ocenę celującą.

IV. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły – Art. 44.