Wymagania – matematyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności na lekcjach matematyki

Sprawdziany

Sprawdziany obejmują większą partię materiału, są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórką.
W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek napisania go w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły.
Uczeń może jeden raz poprawić każdy sprawdzian (zadania obejmujące tę samą partię materiału) w celu podwyższenia oceny.

Kartkówki

Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.
W przypadku nieobecności nie muszą być „zaliczane”.
Nauczyciel może zapowiedzieć kartkówkę, która będzie obowiązkowa do „zaliczenia” – zasady jak przy sprawdzianach.
Istnieje możliwość poprawienia jednej kartkówki w semestrze.
Wszelkie próby nieuczciwej pracy na kartkówkach i sprawdzianach (odpisywania, rozmawiania, przeszkadzania innym) skutkują obniżeniem oceny końcowej z pracy o pół stopnia (każde upomnienie).

Praca na lekcji

Odpowiedzi ustne, praca na lekcji, praca w grupie podlegają ocenie.
Obniżenie oceny może nastąpić w przypadku:
• braku odpowiedzi, w sytuacji, gdy nie uważa na lekcji, przeszkadza kolegom;
• braku pracy w grupie, przeszkadzaniu kolegom.

Zadania domowe

Zadania domowe mogą być oceniane.
Nauczyciel sprawdza odrobienie zadania domowego odnotowując braki.
Brak zadania zapisywany jest w dzienniku jako uwaga z zachowania.
Jeśli uczeń zapomni przynieść zeszyt do sprawdzenia, może go dostarczyć nauczycielowi tylko do momentu oddania pozostałym uczniom sprawdzonych zadań.
Zadania w wersji elektronicznej podlegają ocenie w wyznaczonym terminie, spóźnienie może skutkować obniżeniem oceny.
W szczególnych wypadkach nauczyciel może wyznaczyć inne formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z matematyki

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• posługuje się wiadomościami i umiejętnościami wskazanymi w podstawie programowej w zakresie przewidzianym dla danego poziomu,
• rozwiązuje proste, typowe zadania,
• odtwarza rozwiązania prostych zadań praktycznych poznanych na lekcji,
• przejawia liczne błędy w języku matematycznym,
• stosuje proste schematy i algorytmy do rozwiązywania zadań,
• biegle zna tabliczkę mnożenia w zakresie 100.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny dopuszczającej oraz ponadto:
• biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami wskazanymi w podstawie programowej w zakresie przewidzianym dla danego poziomu,
• rozwiązuje zadania typowe,
• stosuje proste wzory i własności do rozwiązywania zadań wymagających jednej lub dwóch
prostych operacji matematycznych,
• wyjaśnia swoimi słowami tok rozumowania, może popełniać błędy w formalnym języku matematycznym, ale to nie czyni jego wyjaśnienia niezrozumiałym,
• rozwiązuje proste, typowe problemy praktyczne, popełnia nieliczne błędy w zapisie.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny dostatecznej oraz ponadto:
• posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi programem nauczania dla danego poziomu,
• rozwiązuje trudniejsze zadania schematyczne, wyjaśnia w sposób logiczny, swoimi słowami tok rozumowania,
• wykorzystuje poznane wzory i własności do rozwiązywania zadań, odtwarza tok rozumowania poznany na lekcji,
• rozwiązuje problemy praktyczne, stosuje poprawny zapis matematyczny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny dobrej oraz ponadto:
• biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi programem nauczania dla danego poziomu,
• biegle rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, wymagające kilku operacji matematycznych, wyjaśnia swój tok rozumowania używając formalnego języka matematycznego,
• wykorzystuje poznane wzory i własności do rozwiązywania zadań, przekształca je stosownie do treści zadania, stosuje prawidłowy zapis matematyczny,
• rozwiązuje problemy praktyczne w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności wynikające z programu.

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny bardzo dobrej oraz ponadto:
• samodzielnie śledzi rozumowania matematyczne i dowody zawarte w tekście oraz opisuje swoje spostrzeżenia i poczynania matematyczne, posługując się prawidłowo terminologią matematyczną w mowie i piśmie,
• wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań nietypowych o znacznie podwyższonym stopniu trudności, dostrzega analogie, zależności między obiektami matematycznymi, dokonuje porównań i uogólnień,
• dostrzega problem w sytuacji przedstawionej w formie luźnego zbioru informacji i przedstawia go w postaci zadania, rozwiązuje trudny problem praktyczny wymagający metod lub technik matematycznych, które poznał w wyniku indywidualnych zainteresowań, uzasadnia poprawność operacji matematycznych,
• rozwiązuje na sprawdzianach zadania o podwyższonym stopniu trudności (kilka sprawdzianów),

Uczeń, który posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o istnieniu specyficznych trudności w uczeniu się matematyki jest oceniany z uwzględnieniem zaleceń opracowywanych przez Poradnię.

Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
2. Oceny śródroczna i roczna z matematyki nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie.
3. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. Nauczyciel przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej bierze pod uwagę przystąpienie ucznia do wszystkich zapowiedzianych sprawdzianów.

4. Zasady klasyfikowania laureatów konkursów matematycznych:
• laureat i finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla Szkół Podstawowych; laureat konkursu Krakowska Matematyka; laureat Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny – otrzymuje ocenę celującą na koniec roku,
• uczestnik etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Matematycznego; finalista konkursu Krakowska Matematyka; zdobywca wyniku bardzo dobry i wyróżnienia Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny otrzymuje cząstkową ocenę celującą.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły art. 44.