Wymagania – plastyka

Wymagania edukacyjne z plastyki.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Plastyka, przygotowane zostały na podstawie programu nauczania dla klas IV-VII „ Do dzieła!” . Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, wyd. Nowa Era

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności na lekcjach:
1) ćwiczenia i zadania praktyczne;
2) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
3) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;

2. Zasady oceniania uczniów.
Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przed rozpoczęciem pracy. Prace ucznia oceniane są za:
▪ zgodność z tematem, bogactwo treści, wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, zastosowane materiały oraz technika);
▪ trafność obserwacji, pomysłowość (oryginalność);
▪ ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia,;
▪ ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń wtedy, gdy nie odda pracy do oceny;
▪ każda aktywność twórcza jest oceniana pozytywnie;
▪ jeżeli uczeń nie skończył pracy na zajęciach to może to zrobić w domu i oddać pracę w ciągu tygodnia od zakończenia tej pracy na lekcji, po tym terminie ocena obniżona jest o jeden stopień; natomiast jeśli praca plastyczna zaplanowana jest na dwie jednostki lekcyjne, uczeń zobowiązany jest do oddania pracy pod koniec drugiej lekcji;
▪ uczeń może poprawić oceny niedostateczne za nieterminowe oddanie pracy;
▪ raz w semestrze można być nieprzygotowanym do zajęć, zgłoszenie może dotyczyć braku zeszytu, podręcznika, materiałów plastycznych, zaległej pracy;
▪ jeżeli z braku materiałów uczeń nie wykonuje pracy na lekcji, nauczyciel wyznacza mu zadanie podobne, a w domu musi wykonać pracę wykonywaną na zajęciach planowych;

3. Wymagania edukacyjne w poszczególnych klasach: Szczegółowe kryteria ocen:
a/ocena celująca (6)
▪ czynny udział w zajęciach, kompletne, estetyczne i zgodne z tematem i określonymi zagadnieniami plastycznymi wykonanie ćwiczeń i prac plastycznych;
▪ pełne przyswojenie wiadomości objętych programem nauczania;
▪ prawidłowa organizacja pracy, wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych, wymagających kreatywnego i twórczego podejścia do tematu;
▪ wszystkie prace oddane w terminie, przygotowanie do zajęć;

b/ ocena bardzo dobra (5)
▪ czynny udział w zajęciach lekcyjnych, estetyczne wykonywanie prac, ćwiczeń w określonym czasie lub przed jego upływem,
▪ pełne przyswojenie wiadomości objętych programem nauczania,
▪ prawidłowa organizacja pracy,
▪ wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych,
▪ wykonywanie prac dodatkowych,
▪ wszystkie prace oddane w terminie,
▪ przygotowywanie się do zajęć;

c/ ocena dobra (4)
▪ gotowość i zabieranie głosu w dyskusji na tematy zaproponowane przez nauczyciela lub wykonywanych przez siebie i kolegów dziełach plastycznych,
▪ przyswojenie wiedzy i umiejętności i wykorzystanie jej w sytuacjach typowych, wykonywanie ćwiczeń objętych programem nauczania,
▪ prace staranne i estetyczne;

d/ ocena dostateczna (3)
▪ podstawowe opanowanie materiału zawartego w programie nauczania,
▪ trudności z zastosowaniem, wykorzystaniem wiedzy teoretycznej podczas wykonywania pracy,
▪ prace niestaranne i nieestetyczne;

e/ ocena dopuszczająca (2)
▪ spore luki w wiadomościach (minimum programowe),
▪ brak zaangażowania w pracę na lekcjach,
▪ zgodne z tematem, ale nieestetyczne wykonywanie prac,
▪ częste nieprzygotowanie do lekcji
▪ nieterminowe oddanie prac do oceny.

3. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen z plastyki.
• Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
• Oceny śródroczna i roczna z plastyki nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie.
• Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
• Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa oświatowego, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą.
• Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
• Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
• Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen bieżących z pierwszego okresu, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły § 44.

mgr Iwona Wrońska-Stopa