Wymagania – przyroda

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności na lekcjach przyrody:

SPRAWDZIANY ( prace pisemne, które obejmują materiał z całego działu )
• są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową,
• w przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek umówić się się indywidualnie z nauczycielem w celu zdania danej partii materiału, do dwóch tygodni od powrotu do szkoły.
• uczeń ma możliwość ponownego napisania sprawdzianu w celu podwyższenia oceny jeden raz w terminie do tygodnia od otrzymania wyników (do dziennika wpisywana jest lepsza ocena).
• Pod koniec roku szkolnego przewiduje się sprawdziany podsumowujące.

KARTKÓWKI (krótkie prace pisemne z trzech ostatnich lekcji)
• kartkówka nie musi być zapowiadana,
• może być przeprowadzona w każdej części lekcji,
• w przypadku nieobecności nie muszą być „zaliczane”,
• istnieje możliwość poprawienia jednej kartkówki w semestrze,

ODPOWIEDZI USTNE I PRACA NA LEKCJI
• odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów są oceniane na oceny (od 1 do 6),
• z pracy na lekcji są oceniane na „+” lub „- ( ++++++=6, +++++ =5, ++++=4, +++=3, ++=2, +=1)
• za twórcze rozwiązanie trudniejszego problemu uczeń otrzymuje ocenę,
• uczeń może uzyskać „-„ za:
– nieudzielanie odpowiedzi na temat zadanego, znanego materiału,
– brak odpowiedzi, w sytuacji, gdy nie uważa na lekcji, przeszkadza kolegom,
rozmawia i podpowiada,
– nieprzygotowanie do zapowiedzianej powtórki.
• brak zeszytu, atlasu, kredek, nożyczek i innych zapowiedzianych przyborów, skutkuje odnotowaniem tego faktu w dzienniku elektronicznym.

ZADANIA DOMOWE I DODATKOWE
• zadania domowe w zeszycie oceniane są na „+”
• Uczeń może raz w semestrze wykonać na ocenę pracę doświadczalną lub obserwacyjną, która powinna zawierać fotografie, opis doświadczenia, wyniki i wnioski.
• Uczeń raz w semestrze otrzyma ocenę z ćwiczeń.

Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
2. Oceny śródroczna i roczna z przyrody nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie.
3. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
4. Zasady klasyfikowania uczestników konkursów przyrodniczych
• laureat i finalista Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego – otrzymuje ocenę celującą na koniec roku,
• uczestnik etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego otrzymuje cząstkową ocenę celującą,
• laureat i wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik” otrzymuje cząstkową ocenę celującą,
• uczestnicy szkolnych konkursów przyrodniczych, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymują cząstkową ocenę celującą.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły art. 45.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z PRZYRODY

Ocena dopuszczająca:
a/ umiejętności: przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odtworzyć wnioski i argumenty podawane przez innych, odwzorowuje zaprezentowane przez innych rozwiązania problemów i zadań, przeprowadza z pomocą nauczyciela proste doświadczenia i obserwacje, rozwiązuje zadania ze znaczną pomocą nauczyciela
b/ wiadomości: ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przyrody w ciągu dalszej nauki, przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie niektórych pojęć i zagadnień, zna podstawowe pojęcia, procesy i zjawiska przyrodnicze,

Ocena dostateczna:
Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:
a/ umiejętności: pod kierunkiem nauczyciela uzasadnia odpowiedzi i rozwiązania zadań, rozwiązuje proste problemy, wyciąga wnioski, stosuje zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach życia codziennego, odczytuje informacje z rysunków, schematów, tabel i wykresów, posługuje się mapą, jako źródłem wiedzy przyrodniczej, rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska, zakłada i prowadzi proste hodowle, wykonuje proste pomiary.
b/ wiadomości: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji, rozpoznaje procesy zachodzące w przyrodzie i potrafi je opisać, orientuje się w najważniejszych problemach związanych z przyrodą.

Ocena dobra
Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę dostateczną oraz:
a/ umiejętności: samodzielnie argumentuje swoje odpowiedzi, w sposób jasny formułuje swoje myśli, opisuje sytuację problemową i poszukuje dróg rozwiązania, planuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia i obserwacje przyrodnicze, formułuje spostrzeżenia i wnioski, stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,
b/ wiadomości: zna i rozumie większość zagadnień i pojęć poznanych z podręcznika i na lekcji, posiada dodatkową wiedzę na tematy, które go interesują w sposób szczególny
c/ postawy i zachowania: wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, samodzielnie pracuje zpodręcznikiem oraz materiałem źródłowym, umiejętnie współpracuje z grupą.

Ocena bardzo dobra
Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz:
a/ umiejętności: w sposób jasny formułuje swoje myśli, argumentuje swoje zdanie, stawia
hipotezy, samodzielnie rozwiązuje problemy, wnioskuje, wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce,
ocenia związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka.
b/ wiadomości: zna i rozumie pojęcia i zagadnienia wprowadzone na lekcji, posiada dużo
dodatkowych informacji, korzysta z różnych źródeł, posługuje się poprawnym językiem naukowym
c/ postawy i zachowania: czynnie uczestniczy w zajęciach, chętnie bierze udział w konkursach i
akcjach związanych z tematyką przyrodniczą, ma wiele ciekawych pomysłów i dzieli się nimi z
innymi.

Ocena celująca
Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:
a/ umiejętności: pełni funkcję asystenta nauczyciela, opracowuje i prezentuje wyniki samodzielnie przeprowadzonych doświadczeń, wykonuje modele, przygotowuje i wygłasza referaty, zdobytą wiedzę stosuje w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
b/wiadomości: posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem.
c/postaw i zachowania: przygotowuje materiały pomocnicze na lekcje,