Wymagania – technika

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z techniki

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
Przygotowanie i praca na lekcji, portfolio
Uczeń obowiązany jest mieć na każdą lekcję techniki: portfolio, klej, nożyczki, ołówek i linijkę oraz
zadane materiały.
Plus można uzyskać za aktywny udział w lekcji, pracę w grupach.
Ocena portfolio – obejmuje:
➢ zawartość – obecne wszystkie podane punkty oraz prace wykonywane na lekcji,
➢ czytelne opisy, tytuły dla poszczególnych rozdziałów,
➢ estetyka wykonania – segregator powinien być uporządkowany tematycznie, czysty,
o jasnej, czytelnej koncepcji,
➢ terminowe oddanie uzupełnionego portfolio,
➢ dodatkowe punkty można uzyskać za ciekawe artykuły, notatki z doświadczeń, interesujące
zdjęcia i informacje.

Prace techniczne
Na lekcjach techniki wykonywane będą różne prace techniczne, oceniana jest estetyka, dokładność
wykonania, prawidłowa kompozycja, terminowość oddania ukończonej pracy.

Kartkówki
Kartkówki są zapowiedziane i obowiązkowe. W przypadku nieobecności na kartkówce, uczeń umawia się indywidualnie z nauczycielem w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Brak zaliczenia kartkówki skutkuje oceną niedostateczną.
Uczeń ma możliwość napisania ponownego kartkówki (zadania obejmujące tę samą partię materiału), jeden raz w terminie do dwóch tygodni od otrzymania wyników. Do dziennika wpisywana jest lepsza ocena.
Wszelkie próby nieuczciwej pracy na kartkówkach i sprawdzianach (odpisywania, rozmawiania, przeszkadzania innym) skutkują obniżeniem oceny o pół stopnia.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• posługuje się wiadomościami i umiejętnościami wskazanymi w podstawie programowej w zakresie przewidzianym dla danego poziomu,
• wykazuje braki w wiadomościach i umiejętnościach dotyczących BHP i bezpieczeństwa poruszania się po drodze;
• często jest nieprzygotowany do lekcji;
• prace techniczne wykonuje nieestetycznie;
• wykonuje tylko najprostsze modele i zadania techniczne;
• często nie odrabia zadań domowych,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami wskazanymi w podstawie programowej w zakresie przewidzianym dla danego poziomu,
• zdarza ją mu się braki zadań i przygotowania do lekcji;
• portfolio prowadzi systematycznie, starannie, ale zdarzają mu się braki;
• wykonuje prostsze modele i zadania techniczne;
• prace techniczne są staranne, zgodne z planem;

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny dostatecznej a ponadto:
• posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi programem nauczania dla danego poziomu,
• rozwiązuje trudniejsze zadania, problemy techniczne, wyjaśnia w sposób logiczny, swoimi słowami tok rozumowania,
• zna dobrze i stosuje zasady i umiejętności dotyczących BHP i bezpiecznego poruszania się po drodze;
• wykonuje trudniejsze modele i zadania techniczne;
• prace techniczne są staranne i estetyczne:
• portfolio prowadzi systematycznie, starannie, bez braków;
• jest przygotowany do lekcji i odrabia zadania domowe.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny dobrej oraz ponadto:
• biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi programem nauczania dla danego poziomu,
• biegle rozwiązuje zadania i problemy techniczne o dużym stopniu trudności, prawidłowo je wyjaśnia
• modele i prace techniczne wykonuje bardzo starannie, stosuje trudniejsze rozwiązania;
• zeszyt wzbogaca o ciekawostki techniczne, ciekawe ilustracje tematu;
• portfolio prowadzi systematycznie i starannie
• przygotował i przedstawił podany przez nauczyciela temat w postaci prezentacji multimedialnej;
• rozwiązuje problemy praktyczne w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności wynikające z programu.

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny bardzo dobrej oraz
ponadto:
• posługuje się prawidłowo terminologią techniczną w mowie i piśmie;
• wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów nietypowych o znacznie podwyższonym stopniu trudności, dostrzega analogie, zależności między obiektami, dokonuje porównań i uogólnień;
• osiąga bardzo dobre wyniki w szkolnych i międzyszkolnych konkursach z zakresu techniki.

Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
2. Oceny śródroczna i roczna z techniki nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie.
3. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa art. 44 Statutu Szkoły
Anna Rzemieniec
Magdalena Wilk