Wymagania – wf

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, nauczyciel  bierze pod uwagę umiejętności zdobyte w czasie tych zajęć, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność podczas zajęć wychowania fizycznego, jak również podczas zajęć na pływalni lub innych wybranych przez ucznia jako formę realizacji obowiązkowej czwartej godziny wychowania fizycznego.

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
1. Sprawdzian praktyczny umiejętności i wiedza teoretyczna ucznia z zakresu mini gier sportowych, gimnastyki (podstawowej, sportowej i artystycznej), lekkiej atletyki, tańców, sportów zimowych, zasad zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia, sprawdzenia poziomu własnej sprawności fizycznej i organizacji zajęć rekreacyjno – ruchowych.
2. Postawa, aktywność i zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego (w tym m.in. przestrzeganie zasady fair-play, przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej)
3. Właściwy ubiór na lekcji dostosowany do wymogów lekcji wychowania fizycznego i ustaleń nauczyciela.

Czynniki dodatkowe – podwyższające ocenę semestralną lub roczną:
1. Reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych. Udział w powyższych zawodach podnosi ocenę śródroczną lub roczną o jeden stopień w stosunku do oceny wynikającej z podstawowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
2. Całoroczny udział w nieobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno – sportowych (z pominięciem zajęć będących realizacją obowiązkowej czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego). Jeśli takie zajęcia odbywają się poza szkołą, zaświadczenie o systematycznym i aktywnym udziale w powyższych, należy dostarczyć nauczycielowi wychowania fizycznego na co najmniej 30 dni przed terminem wystawienia oceny śródrocznej i rocznej.
3. Udział w szkolnych zawodach sportowych, w których uczeń odnosi sukces wykazując się znaczącymi umiejętnościami i wynikami.

Czynniki dodatkowe – obniżające ocenę semestralną lub roczną:
1. Brak zaliczenia ze sprawdzianów obowiązujących na danym etapie nauczania.
2. W przypadku nieprzygotowania – braku stroju uczeń otrzymuje zapis w dzienniku „brak stroju”. Trzeci brak stroju w semestrze wiąże się z wpisaniem oceny niedostatecznej z działu Aktywność, systematyczność i zaangażowanie na lekcji. Każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku stroju wiąże się z wpisaniem oceny niedostatecznej z działu Aktywność, systematyczność i zaangażowanie na lekcji. W przypadku braku stroju rodzic otrzymuje wiadomość mailową poprzez dziennik elektroniczny, informującą o tym fakcie. Informacja ta nie ma wpływu na ocenę z zachowania.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z wychowania fizycznego

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności .
• Jest bardzo aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
• Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
• Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
• Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
Realizuje przynajmniej jeden z punktów z zakresu: Czynniki dodatkowe – podwyższające ocenę semestralną lub roczną:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie przewidzianym programem nauczania.
• Jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, w miarę możliwości samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
• Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
• Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
• Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
• Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie przewidzianym programem nauczania.
• Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, stara się samodzielnie doskonalić swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
• Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
• Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, nie zawsze potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
• Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
• Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo -rekreacyjnych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie poniżej wymagań przewidzianych programem nauczania.
• Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
• Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi pewne zastrzeżenia. Jest mało zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno – zdrowotne przedstawiają pewne braki, nie zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
• Szanuje szkolny sprzęt sportowy, lecz nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
• Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
• Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności w dużo niższym zakresie niż przewiduje to program nauczania.
• Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, z dużym oporem wykonuje polecenianauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
• Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, wykazuje duże braki prawidłowych nawyków higieniczno – zdrowotnych, bardzo często nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.
• Nie szanuje szkolnego sprzętu sportowego, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
• Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych.
• Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie uniemożliwiającym realizację programu nauczania.
• Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
• Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, nie posiada prawidłowych nawyków higieniczno – zdrowotnych, regularnie nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.
• Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
• Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych.
• Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.

Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel uwzględnia postępy ucznia (biorąc pod uwagę poziom wyjściowy), aktywność i zaangażowanie.
2. Ocena śródroczna jest ustalona z wzięciem pod uwagę wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest z uwzględnieniem wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
3. Oceny śródroczna i roczna z wychowania fizycznego nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły art. 44.

Małgorzata Roman
Dominika Sieklińska
Krzysztof Knapik