Wymagania – wos

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Sprawdziany – obejmują większą partię materiału, są zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórką. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w terminie 2 tygodni od swojego powrotu do szkoły. Uczeń może jeden raz poprawić każdy sprawdzian w celu podwyższenia swojej oceny.

Kartkówki – kartkówki są niezapowiadane i obejmują materiał z 2-3 ostatnich lekcji.
W przypadku konieczności napisania „zaległej” kartkówki nauczyciel ustala termin. Jeżeli uczeń chce poprawić ocenę z kartkówki termin poprawy wyznacza nauczyciel. Poprawa kartkówki musi nastąpić w terminie 2 tygodni od wpisania oceny do dziennika. Wszelkie próby nieuczciwej pracy na kartkówkach i sprawdzianach (odpisywania,
rozmawiania, przeszkadzania innym) skutkują obniżeniem oceny końcowej z pracy o pół stopnia (każde upomnienie).

Uczniowski projekt edukacyjny – każdy uczeń musi uczestniczyć w dwóch projektach.
Realizowane one będą w I i II semestrze. Za pracę i udział w projekcie uczniowie otrzymują oceny.

Odpowiedź ustna – uczeń może uzyskać ocenę z odpowiedzi ustnej obejmującej materiał z 2-3 ostatnich lekcji

Praca na lekcji – uczeń może uzyskać ocenę za aktywny, pełen zaangażowania udział w danej lekcji.

Zadania, referaty, prezentacje, gazetki, zadania domowe – uczeń, który nie odda do oceny zadania lub innej formy pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie musi przynieść je na następną lekcję. Oddanie pracy po ustalonym dopuszczalnym terminie skutkuje obniżeniem oceny z pracy o 1 stopień (każdy kolejny termin).
Zadania domowe, referaty, gazetki, prezentacje zadawane są przez nauczyciela w zależności od potrzeb i podlegają ocenie.
Uczeń ma obowiązek każdorazowo zgłoszenia braku zadania domowego lub innych form pracy.

Zadania dodatkowe – zadania dodatkowe zadawane są przez nauczyciela dla chętnych uczniów. Rozwiązane zadanie dodatkowe uczeń przedstawia nauczycielowi na kolejnej lekcji.

Nieprzygotowania – uczniowi przysługuje 1 nieprzygotowanie w semestrze. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku lekcji. Zwalnia ono ucznia z odpowiedzi ustnej oraz niezapowiedzianej kartkówki.
Nie można zgłaszać nieprzygotowania na sprawdzianach i zapowiedzianych kartkówkach.

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen.

Ocena dopuszczająca
Uczeń opanował w niewielkim stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre terminy i zagadnienia omawiane na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie unika współpracy w grupie, ale nie wykazuje własnej inicjatywy. Uaktywnia się tylko na polecenie nauczyciela.

Ocena dostateczna
Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia oraz sformułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne. W stopniu podstawowym orientuje się w sytuacji na świecie i w kraju. Aktywnie współpracuje z grupą, czasami zgłasza się do odpowiedzi. Realizował projekt edukacyjny.

Ocena dobra
Uczeń opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Rozumie i poprawnie posługuje się poznaną terminologią przedmiotową. Potrafi sformułować wypowiedzi ustne i pisemne na określone tematy oraz własne opinie i wnioski. Aktywnie współpracuje z grupą i zachęca innych do aktywności.
Często sam zgłasza się do odpowiedzi. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektu.

Ocena bardzo dobra
Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał przewidziany w podstawie programowej. Samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat wykorzystując zdobytą wiedzę oraz potrafi przekonywująco uzasadnić swoje zdanie. Logicznie kojarzy fakty. Posługuje się bogatą i poprawną terminologią. Wykazuje zainteresowanie tematyką społeczną, a także sytuacją w kraju i na świecie. Aktywnie współpracuje z grupą, zachęca innych do aktywności. Wykazuje
inicjatywę i zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego. Bierze aktywny udział w życiu klasy.

Ocena celująca
Uczeń w wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Wyróżnia się szeroką wiedzą zdobytą samodzielnie oraz podczas lekcji. Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji. Samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określone tematy dotyczące m.in życia publicznego w Polsce czy sytuacji na świecie. Formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco uzasadnić. Doskonale zna terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje. Aktywnie uczestniczy w projekcie edukacyjnym, współpracuje w grupie. Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną postawą.

3. Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej

1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
2. Oceny śródroczna i roczna z wiedzy o społeczeństwie nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie.
3. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły w art. 44