Wymagania – EDB

Edukacja dla bezpieczeństwa – wymagania edukacyjne / kryteria ocen

 

OCENA UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWNOŚĆ WIEDZA
Celująca – za sprawdziany pisemne i odpowiedzi
ustne otrzymuje oceny bardzo dobre lub
celujące;
– jest aktywny na lekcji, inicjuje dyskusje
przedstawia własne (racjonalne) koncepcje
rozwiązań, działań, przedsięwzięć;
– systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i
umiejętności, dzieli się tym z nauczycielem;
– odnajduje analogie, wskazuje szanse i
zagrożenia określonych rozwiązań;
– wyraża własny, krytyczny, twórczy
stosunek do omawianych zagadnień
argumentuje w obronie własnych poglądów;
– wykazuje się aktywnością pozalekcyjną z
zakresu tematyki Edb;
– zeszyt wzbogaca o ciekawostki związane z
tematem lekcji, ciekawe ilustracje tematu;
– zdobył pełną wiedzę z zakresu materiału
programowego;
– sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych
przedmiotów do rozwiązywania zadań z
zakresu edukacji dla bezpieczeństwa;
– opanował wiedzę i umiejętności praktyczne
w stopniu pozwalającym na samodzielne
podjęcie w otoczeniu działań ratowniczych i
zabezpieczających;
Bardzo dobra – za sprawdziany pisemne i odpowiedzi
ustne otrzymuje oceny dobre lub bardzo
dobre;
– jest aktywny na lekcji;
– samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje
praktyczne i teoretyczne zadania i problemy
postawione przez nauczyciela;
– koryguje błędy kolegów umie pokierować
grupą rówieśników;
– zeszyt wzbogaca o ciekawostki
techniczne, ciekawe ilustracje tematu;
– opanował materiał programowy w stopniu
dobrym lub bardzo dobrym;
– opanował wiedzę i umiejętności praktyczne
w stopniu pozwalającym na samodzielne
podjęcie w otoczeniu działań ratowniczych i
zabezpieczających;
Dobra – za sprawdziany pisemne i odpowiedzi
ustne otrzymuje oceny minimum
dostateczne;
– bywa często aktywny na lekcji;
– samodzielnie wykonuje typowe zadania o
niewielkim stopniu złożoności
– zeszyt i ćwiczenia prowadzi
systematycznie, starannie, bez braków;
– opanował materiał programowy w stopniu
zadowalającym;
– opanował wiedzę i umiejętności praktyczne
w stopniu pozwalającym na aktywne
uczestnictwo w działaniach ratowniczych i
zabezpieczających;
Dostateczna – za sprawdziany pisemne i odpowiedzi
ustne otrzymuje oceny pozytywne;
– przejawia sporadyczną aktywność na
lekcji;
– pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje
podstawowe źródła informacji;
– samodzielnie wykonuje proste zadania w
trakcie zajęć;
– zeszyt prowadzi systematycznie, starannie,
ale zdarzają mu się braki;
– opanował podstawowe elementy programu,
jest w stanie wykorzystać wiedzę i
umiejętności praktyczne do opanowania
prostych sytuacji mogących zagrażać
bezpieczeństwu jego samego lub innych
osób
Dopuszczająca – za sprawdziany pisemne i odpowiedzi
ustne otrzymuje sporadycznie oceny
pozytywne;
– przejawia brak aktywności i
zainteresowania lekcją;
– przy pomocy nauczyciela wykonuje proste
polecenia, wykorzystując podstawowe
umiejętności;
-zeszyt prowadzi systematycznie,
niestarannie, zdarzają się braki;
– wykazuje braki w wiedzy i umiejętnościach
praktycznych, nie uniemożliwiają one
jednak dalszej edukacji i mogą zostać
usunięte;
Niedostateczna – za sprawdziany pisemne i odpowiedzi
ustne nie otrzymuje ocen pozytywnych
– wykazuje negatywną aktywność na lekcji
– nie potrafi wykonać prostych poleceń,
wymagających zastosowania
podstawowych umiejętności
– wykazuje braki w wiedzy, które
uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach
przedmiotu

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH

1. SPRAWDZIANY – obejmują materiał przynajmniej z jednego rozdziału, są zapowiedziane z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń jest zobowiązany do jego napisania w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Brak zaliczenia sprawdzianu skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń może jeden raz poprawić każdy sprawdzian w celu podwyższenia oceny.
2. KARTKÓWKI – są niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. W przypadku nieobecności ucznia, nauczyciel decyduje o konieczności „zaliczenia”. O możliwości poprawy kartkówki decyduje nauczyciel.
Wszelkie próby nieuczciwej pracy na kartkówkach i sprawdzianach (odpisywania, rozmawiania,
przeszkadzania innym) skutkują obniżeniem oceny końcowej z pracy o pół stopnia (każde upomnienie).

3. ODPOWIEDZI USTNE I PRACA NA LEKCJI
• odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów są oceniane na oceny (od 1 do 6),
• praca na lekcji, ćwiczenia, drobne zadania domowe, aktywność, podlegają ocenie na stopnie, „+” lub „ – ”, za pięć kolejnych znaków wystawiana jest ocena do dziennika,
• za twórcze rozwiązanie trudniejszego problemu uczeń otrzymuje ocenę,
• uczeń może uzyskać „-„ za:
• nieudzielanie odpowiedzi na temat zadanego, znanego materiału,
• brak odpowiedzi, w sytuacji, gdy nie uważa na lekcji, przeszkadza kolegom, rozmawia i podpowiada,
• nieprzygotowanie do zapowiedzianej powtórki. brak zeszytu, podręcznika, przyborów szkolnych skutkuje odnotowaniem tego faktu w dzienniku elektronicznym.

ZADANIA DOMOWE I DODATKOWE
• Zadania domowe w zeszycie oceniane są na „+”.
• Uczeń realizując projekty powinien oddać je w wyznaczonym terminie. Każdy dzień spóźnieniaobniża ocenę o pół stopnia.
• Uczeń raz w semestrze otrzyma ocenę za zeszyt.
• Brak zadania jest odnotowany w uwagach ucznia.

Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
2. Oceny śródroczna i roczna z Edukacji dla bezpieczeństwa nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjnąz zachowania i odwrotnie.

3. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiastocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całegoroku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły art. 44