Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin  stołówki 

w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej

 Stołówka jest miejscem  spożywania posiłków.

 1. Do korzystania z posiłków  w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie szkoły,
 • nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 1. Posiłki może wydawać jedynie osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w bezpośrednim kontakcie z uczniami.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Posiłki wydawane są codziennie w określonych godzinach: obiady wydawane są wg harmonogramu, zgodnie z którym uczniowie na stołówce przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć szkolnych.
 5. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 6. Jadłospis umieszczony jest na szkolnej tablicy informacyjnej na parterze, sekretariacie oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce dla ucznia.
 7. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcja dezynfekowania rąk.
 8. Zasady zachowania w stołówce szkolnej:
 9. Przed posiłkiem uczniowie myją ręce, a bezpośrednio przed wejściem do stołówki następuje dezynfekcja rąk.
 10. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z obiadów.
 11. Nad bezpieczeństwem dzieci i porządkiem czuwa wyznaczony nauczyciel.
 12. Przy jednym stoliku mogą siedzieć maksymalnie 2 osoby.
 13. Uczniowie sami odbierają obiady od osoby wydającej i zajmują miejsce wyznaczone przez nauczyciela dyżurującego.
 14. W trakcie oczekiwania na wydanie obiadu uczniowie ustawiają się w kolejce z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5- m, nie przepychają się, zachowują ciszę.
 15. Pierwszeństwo wydania obiadu mają uczniowie, którzy są w trakcie lekcji lub wyjeżdżają na basen.
 16. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania i dystansu społecznego.
 17. Po spożyciu posiłku naczynia powinny być odstawione na wyznaczone miejsce.
 18. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie.

Harmonogram wydawania posiłków

Posiłki wydawane są w godzinach: 13.15 – 15.00 (we wtorek, środę i czwartek grupy, które jeżdżą na basen od godz. 12.30).

Uczniowie z klas I-III oraz grupy wyjeżdżające na basen udają się do stołówki w wyznaczonych grupach pod opieką nauczyciela.

12.30 – 13.00 – grupa basenowa

13..00 – 13.15 – dezynfekcja/wietrzenie

13.15 – 13.35 – grupa uczniów z klas 4-6, którzy kończą zajęcia

13.35 – 13.40 – dezynfekcja/wietrzenie

13.40 – 14.05 – grupa świetlicowa

14.05 – 14.10 – dezynfekcja/wietrzenie

14.10 – 14.25 – uczniowie, którzy są w trakcie zajęć

14.25 – 14.30 – dezynfekcja/wietrzenie

14.30 – 15.00 – grupa świetlicowa