Zasady nauczania zdalnego

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i możliwością konieczności wprowadzenia nauczania przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość wprowadzona została procedura nauczania zdalnego. Procedura nauczania zdalnego

Regulamin wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU    „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II  Wstęp  Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w […]

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin  stołówki  w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej  Stołówka jest miejscem  spożywania posiłków. Do korzystania z posiłków  w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie szkoły, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Posiłki może wydawać jedynie osoba wyznaczona przez Dyrektora. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w bezpośrednim kontakcie z uczniami. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe […]

Zasady uzyskania karty rowerowej

Zasady uzyskiwania karty rowerowej Kartę rowerową wydaje Dyrektor szkoły na podstawie zdanego egzaminu w szkole lub przedstawionego zaświadczenia o zdaniu egzaminu w Ośrodku Ruchu Drogowego. Do uzyskania Karty rowerowej niezbędna jest zgoda rodziców. Przed przystąpieniem do egzaminu uczeń musi oddać wypełniony arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową. Egzamin na kartę rowerową dla uczniów […]

Regulamin Nagrody „Trzewiczek Świetej królowej Jadwigi”

Regulamin nagrody „Trzewiczek świętej królowej Jadwigi” w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie Zasady ogólne § 1 „Trzewiczek świętej królowej Jadwigi” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie na wniosek Rady Pedagogicznej uczniom szczególnie wyróżniającym się w danym roku szkolnym. § 2 Wyróżnienie to […]

Regulamin korzystania z podręczników

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych Postanowienia ogólne § 1 Każdy uczeń/ rodzic/opiekun prawny/powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych reguluje: 1) zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich, 2) obowiązki ucznia związane […]

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem” działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statutu Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie, zwanej dalej Szkołą i niniejszego Regulaminu zgodnego […]

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 r. DZ. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity […]

  • 1
  • 2