Statut

W roku szkolnym 2015/16, dzięki wysokim wynikom uzyskanym przez uczniów w sprawdzianie szóstoklasisty, szkoła zajęła 1. miejsce wśród szkół podstawowych województwa małopolskiego.

STATUT

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie

INFORMACJE OGÓLNE

Art. 1

1. Szkoła posiada nazwę: Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

Katolicka Szkoła Podstawowa w Krakowie, zwana w dalszej części Szkołą jest 6‑letnią publiczną szkołą podstawową z podporządkowaną jej organizacyjnie Filią przy ul. Stelmachów.

2. Szkoła ma siedzibę w Krakowie przy ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków, w obiekcie użyczonym przez parafię pw. św. Jadwigi Królowej organowi pro­wadzącemu.

3a.  Filia Szkoły ma siedzibę przy ul. Stelmachów 137, 31-347 Kraków w obiekcie należącym do Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

3b. Ilekroć w Statucie jest mowa o Szkole bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć również Filię Szkoły

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej, reprezentowane przez Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej, mające siedzibę w Krakowie przy ul. Pędzichów 13, 31-152 Kraków.

5. Do zadań i kompetencji organu prowadzącego należy:

a) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Szkoły,

b) zatwierdzanie budżetu Szkoły,

c) rozstrzyganie sporów pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Dyrektorem Szkoły,

d) rozstrzyganie odwołań od decyzji Dyrektora Szkoły,

e) zapewnienie pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych Szkoły.

6. Organ prowadzący sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

7. W zakresie wymienionym w ust. 6 nadzorowi podlega w szczególności:

a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez Szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

c) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły.

8. Organ prowadzący Szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, dotyczącą charakteru wychowawczego Szkoły.

Art. 2

1. Szkoła jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki. Program kształcenia jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego.

2. Nauczanie i wychowanie w Szkole odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka przekazywanej przez Kościół Katolicki.

3. Szkoła podlega władzy kościelnej Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Nauka religii katolickiej jest w Szkole obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Życzenia rodziców lub uczniów, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy o systemie oświaty, zawierają się w fakcie wyboru szkoły katolickiej.

5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

Art. 3

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Art. 4

1. Podstawowym celem Szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

2. Zadania systemu oświaty Szkoła realizuje zgodnie ze swoją misją zawartą w słowach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA I CNOTA. W realizacji tych zadań kieruje się słowami Karola Wojtyły „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.”

Art. 5

1. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej Szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki.

2. Szkoła - wspierając rodziców w wychowaniu dzieci - pomaga uczniom przejmować odpowiedzial­ność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących pomocy.

Art. 6

1. Cele i zadania, o których mowa w art. 4 i 5, Szkoła realizuje przyjmując za podstawę zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Charakteryzują one proces wychowawczy opisany szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz cechują środowisko Szkoły, w szczególności poprzez przykład dawany uczniom przez nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników Szkoły.

2. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut.

Art. 7

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone dla szkoły podstawowej w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych, zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie.

2. Realizując ustawowe cele i zadania Szkoła :

a) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające integralny rozwój osoby oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo-wychowawczego,

b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

c) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości Szkoły; uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

d) przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji,

e) zapewnia dzieciom opiekę i dba o ich bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb,

f) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości,

g) wspiera rodziców w katolickim wychowaniu dzieci,

h) wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur - poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami,

i) umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego - wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami Szkoły.

Art. 8

1. Środowisko wychowawcze Szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.

2. W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Art. 9

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole i poza Szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych lub wskazani przez dyrektora Szkoły na czas zajęć.

2. Szkoła realizuje własny program wychowawczy. Jako priorytetowe ustala się następujące działania wychowawcze:

a) pomaganie uczniom we wszechstronnym rozwoju ich osobowości w klimacie ewangelicznym,

b) ukazywanie uczniom chrześcijańskiej wizji świata, umożliwiającej dojście do syntezy wiary i kultury,

c) angażowanie całego zespołu nauczycieli oraz rodziców w proces wspierania rozwoju uczniów i przyjęcie wspólnej wizji wychowania,

d) podtrzymywanie więzi z absolwentami Szkoły.

Organa Szkoły

Art. 10

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców,

4. Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor

Art. 11

Dyrektora Szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.

Art. 12

1. Dyrektor w szczególności:

a) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, 

    1. d) jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobrą atmosferę w Szkole,

e) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

f) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

g) planuje pracę Szkoły i opracowuje arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

h) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w szkołach publicznych,

    1. i) dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

    j) przewodniczy komisji rekrutacyjnej dla kandydatów do klas pierwszych Szkoły, zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 i 35  Statutu,

k) nadzoruje prawidłową realizację opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole,

l) współpracuje z Radą Rodziców, w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do Rady Rodziców o przedstawienie opinii,

m) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizujeadministracyjną, finansową i gospodarczą ę Szkoły,

n) uzgadnia z Duszpasterzem Szkoły wszystkie działania, które decydują o jej katolickim profilu,

o) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

p) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

c) Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

3. W Szkole oraz w jej Filii tworzy się stanowiska wicedyrektora. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

4. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor lub inny, wyznaczony przez Dyrektora, nauczyciel.

 

Rada Pedagogiczna

Art. 13

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są ęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być ącego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołęalbo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

6. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niżdwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

 

Art. 14

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego Szkoły,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy.

3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę nadzór pedagogiczny.

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Art. 15

1. Rada Pedagogiczna uchwala Statut Szkoły oraz wprowadza do niego zmiany.

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje program wychowawczy Szkoły i spójny z nim program profilaktyki.

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

4. W przypadku określonym w ust. 3, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić Radę  Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Art. 16

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze Statutem Szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

Rada Rodziców

Art. 17

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

1a.  W filii Szkoły może zostać utworzona odrębna Rada Rodziców.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołęącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 3.

 

Samorząd Uczniowski

Art. 18

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna

 

Prawa i OBOWIĄZKI Rodziców

Art. 19

1. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się ze Statutem i regulaminami Szkoły,

b) zapoznania się szkolnym programem wychowawczym, programem profilaktyki oraz programami nauczania dopuszczonymi do użytku w Szkole,

c) uzyskania informacji o szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego, w tym o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, określonych przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,

d) uzyskiwania informacji o obowiązujących przepisach prawa, w tym dotyczących klasyfikowania i promowania uczniów,

e) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych,

f) uczestniczenia w pracach Rady Rodziców.

2. Rodzice mają obowiązek:

a) współpracować ze Szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci,

b) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,

c) pokrywać koszty naprawy zniszczeń dokonanych przez dziecko,

d) pisemnie usprawiedliwiać w dzienniku elektronicznym lub dzienniczku ucznia nieobecność dziecka w Szkole lub zajęciach organizowanych przez Szkołę, a odbywających się poza nią, do 7 dni od powrotu dziecka do Szkoły. Po tym terminie godziny nieobecności będą traktowane jako nieusprawiedliwione co może wpłynąć na obniżenie oceny z zachowania.

3. Sprawy sporne pomiędzy kolegialnymi organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor.

4. Skargi i wnioski rozpatruje i załatwia Dyrektor Szkoły zgodnie z właściwością wynikającą ze Statutu oraz przepisów szczegółowych.

 

Stowarzyszenia i organizacje

Art. 20

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wyraża Dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności.

Organizacja pracy Szkoły

Art. 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział liczący nie więcej niż 24 uczniów. Liczba uczniów w oddziale jest dostosowana do warunków lokalowych Szkoły i jej Filii.

2. Podstawowymi formami pracy Szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, a także nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.

4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.

7. Zajęcia z języka niemieckiego są w Szkole przedmiotem dodatkowym, ale uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w nich.

8. W Szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalo­nym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych  Szkoły.

9. W każdym dniu zajęć lekcyjnych o godzinie 12.00 jest odmawiana modlitwa „Anioł Pański” lub „Królowo nieba wesel się” – w okresie wielkanocnym.

10 Raz w tygodniu cała wspólnota Szkoły uczestniczy we Mszy Świętej lub innym wyznaczonym przez Duszpasterza Szkoły nabożeństwie.

11. W uroczystości i wyznaczone przez Duszpasterza Szkoły święta kościelne uczniowie i nauczyciele uczestniczą wspólnie w ramach zajęć szkolnych we Mszy Świętej.

12. W Szkole organizowane są rekolekcje i dni skupienia w czasie roku szkolnego.

13. W szóstej klasie przeprowadzany jest sprawdzian przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia Szkoły.

14. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Świadectwa są świadectwami państwowymi.

Art. 22 - skreślony

Art. 23

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę w terminie do 30 kwietnia.

2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).

4. W dniach, o których mowa w ust. 3, Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

5. Dokumentację prowadzonych zajęć szkoła prowadzi w dzienniku elektronicznym.

Art. 24

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.

Art. 25

Dla realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

b) biblioteki,

c) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

d) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

e) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych           

Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

Art. 26

1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:

a) realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,

b) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,

c) udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,

d) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

e) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.

3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz. Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:

a) gromadzi i opracowuje zbiory,

b) udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,

c) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,

d) tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,

e) współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Art. 27

1. Nauczyciel Szkoły w szczególności:

a) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Szkoły określonym w Statucie,

b) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w Szkole i poza nią.

3. Wypełniając zadania statutowe Szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

a) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

b) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

c) jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,

d) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,

e) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią, pełnionych dyżurów,

f) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

g) sprawiedliwe ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów,

h) powierzone jego opiece mienie Szkoły,

Art. 28

1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

a) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

b) bez zastosowania podręcznika lub materiałów o których mowa w pkt. 1).

2. skreślony

3. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycję:

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI;

3) materiałów ćwiczeniowych.

3a. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 3, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do jednego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych.

4. Zaproponowane przez zespoły nauczycieli programy nauczania, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, mogą być:

a) programem opracowanym przez nauczyciela samodzielnie,

b) programem opracowanym przez nauczyciela we współpracy z innymi nauczycielami,

c) programem opracowanym przez innego autora (autorów),

d) programem opracowanym przez innego autora (autorów), ze zmianami dokonanymi przez nauczyciela.

5. Nauczyciel ma prawo zgłaszać innowacje pedagogiczne lub eksperymenty, które mogą być realizowane w Szkole na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w szkołach publicznych.

6. Od roku szkolnego 2015/2016, klasy pierwsze, drugie i czwarte obowiązują te same podręczniki na poziomach do ukończenia szkoły podstawowej. W kolejnych latach wprowadzane będą darmowe podręczniki dla kolejnych klas.

7. Szczegółowe zasady wypożyczania darmowych podręczników, ich zwrotu oraz postępowania w przypadku zniszczenia lub zgubienia określa osobny regulamin.

Art. 29

1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycieli:

a) klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),

b) wychowawcze,

c) przedmiotowe,

d) powoływane do określonego zadania.

 

2. Zadaniem zespołu klasowego jest:

a) uzgadnianie sposobów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w danej klasie,

b) rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,

c) analizowanie efektów kształcenia, wychowania i opieki w danej klasie.

3. Zadaniem zespołu wychowawczego jest:

a) przygotowanie projektu szkolnego programu wychowawczego,

b) przygotowanie spójnego z programem wychowawczym projektu szkolnego programu profilaktyki,

c) dzielenie się doświadczeniami związanymi z realizacją zadań wychowawczych, w tym z ocenianiem zachowania uczniów,

d) analizowanie efektów pracy wychowawczo-opiekuńczej w Szkole.

4. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

a) współpraca przy wyborze programów nauczania i podręczników,

b) dzielenie się doświadczeniami związanymi z planowaniem i realizacją pracy dydaktycznej,

c) analizowanie efektów kształcenia,

d) dzielenie się doświadczeniami związanymi z ocenianiem osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym z ustalaniem wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,

e) udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w Szkole.  

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.

Art. 30

1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

a) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,

b) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,

c) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno - wychowawczych,

d) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie Szkoły i

e) realizację programu wychowawczego.

4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczym Szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu Szkoły.

Art. 31

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.

2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, przepisów wykonawczych oraz Statutu Szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

Art. 32

1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.

2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

Art. 33

1. Nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły zatrudnia Dyrektor.

2. Dyrektor Szkoły w zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników Szkoły zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą Szkoły przez pracę i przykład życia w Szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem Szkoły zapisanym w jej Statucie.

3. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w Szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.

4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie.

Zasady przyjmowania uczniów

Art. 34

1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Rodzice i uczniowie, poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej, akceptują kształcenie i wychowanie w duchu doktryny Kościoła katolickiego.

3. skreślony

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:

a) wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego,

b) poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych oraz informacji sporządzonej przez przedszkole (szkołę), w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne,

c) wynik rozmowy z rodzicami,

d) pierwszeństwo przyjęcia – dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Szkoły oraz dzieci pracowników Szkoły po spełnieniu warunków pkt. 4. a, b, c.

5. Kandydat do Szkoły może w toku postępowania rekrutacyjnego otrzymać maksymalnie 50 punktów:

a) rozmowa z rodzicami – 0-15 punktów,

b) zajęcia z dzieckiem oraz informacja sporządzona przez przedszkole – 0-21 punktów,

c) rodzeństwo w szkole lub dziecko pracownika szkoły – 4 punkty,

d) dzietność rodziny – 0-3 punkty,

e) dyrektor może przyznać dodatkowo 1-3 punkty.

Art. 35

1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które przeprowadza komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dyrektora.

2. W terminie do 10 października Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala szczegółowe zasady i terminarz rekrutacji i do klasy pierwszej.

3. W terminie do 15 października Dyrektor podaje do publicznej wiadomości szczegółowe zasady i terminarz rekrutacji i do klasy pierwszej, obowiązujące w danym roku szkolnym.

4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

a) złożenie przez rodziców w ustalonym terminie dokumentów podanych w szczegółowych zasadach rekrutacji, o której mowa w ust. 2,

b) przeprowadzenie rozmów i zajęć kwalifikacyjnych z dziećmi i z rodzicami,

c) ustalenie przez komisję kwalifikacyjną wyników postępowania kwalifikacyjnego,

5. Dyrektor może przyjąć w poczet uczniów Szkoły dziecko będące w trakcie realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole podstawowej.

6. Postępowanie kwalifikacyjne w takim przypadku obejmuje:

a) złożenie przez rodziców dokumentów podanych w szczegółowych zasadach przyjęcia ucznia realizującego już obowiązek szkolny,

b) przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i zajęć kwalifikacyjnych z dzieckiem,

c) ustalenie przez komisję wyniku postępowania kwalifikacyjnego,

d) decyzję Dyrektora o przyjęciu lub odrzuceniu prośby o przyjęcie ucznia.

7. Dziecko nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

8. Decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy równoległej podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Prawa i obowiązki uczniów

Art. 36

1. Uczniowie mają prawo do:

a) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,

b) życzliwego i podmiotowego ich traktowania,

c) znajomości programu edukacyjnego, wychowawczego i profilaktycznego Szkoły,

d) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,

e) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g) wpływania na życie Szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,

h) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

i) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące Jednostką Samorządu Terytorialnego,

j) powtarzania klasy jeden raz w danym etapie edukacyjnym.

2. Uczniowie mają obowiązek:

a) przestrzegania Statutu i regulaminów Szkoły,

b) włączania się w życie Szkoły, w tym w jej życie religijne,

c) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych,

d) kulturalnie i z szacunkiem, w sposób wypływający z wartości chrześcijańskich, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów,

e) godnego reprezentowania Szkoły,

f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

g) posiadania na każdych zajęciach dzienniczka ucznia; zasady wypełniania dzienniczka określa wychowawca,

h) noszenia właściwego stroju szkolnego określonego w regulaminie stroju szkolnego.

Art. 37

1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:

a) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w Szkole i poza nią,

b) przynoszenia do Szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,

c) noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła Katolickiego,

d) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,

e) przynoszenia do Szkoły gier i urządzeń elektronicznych,

f) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,

g) farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci.

2. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Art. 38

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu opanowania oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm moralnych i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły .

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

c) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

d) motywowanie ucznia do osiągania postępów w nauce i zachowaniu,

e) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, o zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

g) wdrażanie ucznia do systematycznej nauki, samokontroli i samooceny.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zachowaniu,

g) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 39

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, przekazują uczniom oraz ich rodzicom informacje dotyczące:

a) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,

b) sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c) warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, które są opisane w Statucie Szkoły w art. 45.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego przekazuje uczniom oraz ich rodzicom  informacje dotyczące:

a) warunków, sposobu i kryteriów oceniania zachowania,

b) warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

c) skutków ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 przekazywane są: uczniom na pierwszych zajęciach danego przedmiotu; rodzicom na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

Art. 40

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem oraz dostosować wymagania edukacyjne na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

1a.  Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- -terapeutycznym,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów może mieć formę:

a) odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału – maksymalnie z trzech ostatnich lekcji,

b) odpowiedzi ustnej lub pisemnej (zapowiedzianej z nie mniej niż z tygodniowym wyprzedzeniem) obejmującej wyznaczoną przez nauczyciela większą partię materiału,

c) ćwiczeń praktycznych wynikających ze specyfiki danego przedmiotu.

3. Formy sprawdzania wiadomości wymienione w pkt. 2b nie mogą bez zgody klasy występować częściej niż dwa razy w ciągu tygodnia i to nie w tym samym dniu z uwzględnieniem ust. 4.

4. W przypadku podziału klas na grupy językowe pkt. 3 nie dotyczy języków obcych oraz zajęć komputerowych.

5. W wypadku usprawiedliwionej nieobecności w Szkole trwającej przynajmniej siedem kolejnych dni przeznaczonych na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uczeń jest zwolniony ze wszystkich form sprawdzania wiadomości i umiejętności z bieżącego materiału na okres ustalony z nauczycielem danego przedmiotu.

6. W przypadku nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie, uczeń jest zobowiązany do jego napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Dopuszcza się inną, niż pisemna, formę sprawdzenia wiadomości.

7. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z form sprawdzania wiadomości, o których mowa w pkt. 2 b.

8. Nauczyciel ma obowiązek oddać do wglądu uczniom oceniony sprawdzian pisemny, o którym mowa w ust. 2 pkt. a i b, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od napisania przez uczniów sprawdzianu lub jeśli nie ma takiej możliwości, z przyczyn od niego niezależnych – na pierwszych zajęciach po upływie 14 dni.

9. Nauczyciel sam ustala ilość prac domowych oraz wypowiedzi ustnych w semestrze, uzależniając to od specyfiki przedmiotu.

Art. 41

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców.

2. Na ustną  prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek ustnie uzasadnić ocenę; na prośbę pisemną nauczyciel w terminie 7 dni uzasadnia ocenę pisemnie.

3. Na każdą prośbę rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie Szkoły w obecności nauczyciela w uzgodnionym terminie.

4. Nauczyciel przechowuje prace pisemne ucznia oraz kryteria oceniania tych prac do końca roku szkolnego.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Art. 42

1. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami  opisowymi, podstawą kryteriów ocen ucznia są wymagania edukacyjne zawarte w podstawie programowej.

2. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel wychowawca systematycznie odnotowuje w dziennikach zajęć oraz dzienniczkach uczniów lub kartach pracy, lub ćwiczeniach, lub zeszytach osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując cyfrowe skróty opisów ocen.

celujący - wyrażony cyfrą 6 - Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5  - Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

dobry - wyrażony cyfrą 4 - Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

dostateczny - wyrażony cyfrą 3 - Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Włóż więcej wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

dopuszczający - wyrażony cyfrą 2 - Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.

niedostateczny - wyrażony cyfrą 1 - Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotykają cię  niepowodzenia. Pokonasz je, ale czeka cię  dużo systematycznej pracy, we współpracy z rodzicami i nauczycielami.

3. W klasach pierwszych nauczyciel może stosować ocenianie symboliczne w celu przekazania dzieciom informacji o postępach (słoneczka, cegiełki, różnokolorowe znaczki....), zachowując jednocześnie obowiązujący system oceniania w dzienniku zajęć.

4. Nauczyciel może w ocenianiu wewnątrzklasowym wprowadzić również inne sposoby oceniania, motywowania uczniów, np. żetony, pieczątki, naklejki lub inne formy oceny cząstkowej. Powinien w momencie wprowadzania tego systemu przekazać o nim pełną informację uczniom i rodzicom.

5. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

a) obserwacja pracy dziecka i jego postępów

b) wypowiedzi ustne,

c) wytwory plastyczno-techniczne,

d) kontrola zeszytów, ćwiczeń, zadań domowych,

e) sprawdziany i prace pisemne.

6. Sposoby analizowania i komunikowania wyników sprawdzianów oraz ocen bieżących:

a) komentarz ustny lub pisemny,

b) wpis do dziennika,

c) notatka w dzienniczku ucznia,

d) rozmowy indywidualne z rodzicami o postępach ucznia,

e) rozmowa grupowa podczas spotkań z rodzicami.

Art. 43

1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV - VI ustala się w stopniach według następującej skali: celujący - 6; bardzo dobry - 5; dobry - 4; dostateczny - 3; dopuszczający - 2; niedostateczny - 1. W dokumentacji stosuje się zapis słowny w pełnym brzmieniu.

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne oraz oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV - VI ustala się w stopniach według następującej skali: celujący - 6; bardzo dobry - 5; dobry - 4; dostateczny - 3; dopuszczający - 2; niedostateczny – 1; dopuszcza się użycie znaków: „+”, „ – ”.

3. Zapis oceny cząstkowej w dzienniku powinien zawierać informację na temat formy sprawdzania wiadomości i umiejętności, z jakiej uczeń daną ocenę otrzymał.

4. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą.

6. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

7. Nauczyciele przedmiotów mogą wskazać inne konkursy o zasięgu co najmniej powiatowym, których laureaci otrzymują celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Zwolnienia

Art. 44

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania tych ćwiczeń przez ucznia wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

1a. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i zajęć komputerowych na pisemny wniosek rodziców na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii (półrocze lub cały rok).

2. Rodzice w uzasadnionych przypadkach zwalniają ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki i zajęć komputerowych na czas nie przekraczający 7 dni.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Klasyfikacja

Art. 45

1. Klasyfikację śródroczną oraz roczną ustala się nie później niż 5 dni przed zakończeniem półrocza oraz końcem roku szkolnego.

1a.  Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.

1b. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

2. W klasach I–III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową.

3. Opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4. Klasyfikacja śródroczna i roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym półroczu lub roku szkolnym poprzez ustalenie ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz oceny zachowania.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

6. Na tydzień przed klasyfikacją roczną, nauczyciele i wychowawcy informują uczniów o przewidywanych ocenach, natomiast o przewidywanym stopniu niedostatecznym, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania informują uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacją roczną.

6a.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do dyrektora szkoły o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

6b. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien być złożony do sekretariatu. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. We wniosku należy podać ocenę o jaką ubiega się uczeń.

 6c. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie jeśli uczeń spełnia następujące warunki:

a) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych sprawdzianów,

b) ze wszystkich sprawdzianów wiedzy i umiejętności w danym półroczu uzyskał oceny pozytywne,

c) skorzystał z oferowanych przez nauczyciela form poprawy oceny cząstkowej,

d) uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych z każdej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności przewidzianej dla danego przedmiotu jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.

6d. Nauczyciel uczący wyznacza zakres materiału i sposób jego zaliczenia. Musi to się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

6e.  Stopień trudności zadań odpowiada wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

6f.  Warunkiem poprawy oceny ucznia jest zaliczenie przez niego wyznaczonej partii materiału na minimum 90% punktów możliwych do uzyskania.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły, z zastrzeżeniem art. 49 pkt. 5.

8a. Uczeń lub jego rodzice mogą wnioskować o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny z zachowania tylko o jeden stopień.

8b. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien być złożony do sekretariatu. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. We wniosku należy podać ocenę o jaką ubiega się uczeń.

8c. Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzi wychowawca, pedagog i co najmniej dwóch innych nauczycieli uczących w danej klasie, która analizuje wniosek oraz zgromadzoną dokumentację i daje wychowawcy rekomendację do ustalenia wyższej lub pozostawienia bez zmian rocznej oceny z zachowania. Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły.

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Egzamin klasyfikacyjny

Art. 46

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 47 pkt. 2.

Egzamin sprawdzający

Art. 47

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, które zawarte są w Statucie Szkoły. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej lub zadań praktycznych, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami w terminie 5 dni od ogłoszenia zastrzeżeń.

4. Do przeprowadzenia sprawdzianu Dyrektor powołuje komisje w składzie:

a) )  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

    dwóch nauczycieli  (mogą to być nauczyciele z innej szkoły tego samego typu), prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

    Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierowniczejako przewodniczący komisji,

    wychowawca klasy,

    wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 ust. l) b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    skład komisji,

    termin sprawdzianu,

    zadania (pytania) sprawdzające,

    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

    skład komisji,

    termin posiedzenia komisji,

    wynik głosowania,

    ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 48, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Egzamin poprawkowy

Art. 48

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

    skład komisji,

    termin egzaminu,

    pytania i zadania egzaminacyjne,

    wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. z zastrzeżeniem pkt. 10.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są – zgodnie ze szkolnym planem nauczania - realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Promocja

Art. 49

1. Uczeń klasy 1–3 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6.

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej Szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Uczeń, któremu w danej Szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a jeżeli jest to  uczeń klasy VI, nie kończy Szkoły.

7. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkich otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

8. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9. Do średniej ocen wlicza się także ocenę z zajęć dodatkowych i religii.

10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowowyższej i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem art. 48 pkt. 10.

11. Uczeń kończy Szkołę:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

b) skreślony

12. Uczeń kończy z wyróżnieniem Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Ocena zachowania

Art. 50

1.Ocenianie bieżące zachowania ustala się według skali i w formach przyjętych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

2. Ocena z zachowania  uwzględnia w szczególności:

a) kulturę osobistą,

b) aktywność ucznia,

c) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

d) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

e) dbałość o honor i tradycje Szkoły,

f) dbałość o piękno mowy ojczystej,

g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

h) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,

i) respektowanie zasad współżycia społecznego i chrześcijańskiego systemu wartości.

  

Ocena  zachowania w klasach 1-3

Art. 51

1. W  klasach I –III śródroczne i roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi.

2. Nauczyciele wychowawcy dokonują bieżącej oceny zachowania uczniów, stosując następujące zasady:

a) Każdy uczeń otrzymuje na początku miesiąca 100 punktów.

b) Codziennie oceniane jest  zachowanie ucznia, poprzez przyznanie jednej z kolorowych kropek:

Zielonej - (brak zastrzeżeń)

Żółtej - (-  2 punkty, tzn. z puli 100 punktów odejmowane są 2 punkty): jeżeli  występuje

 jedno z:

               spóźnienie (dozwolone 2 spóźnienia w miesiącu)

               brak stroju szkolnego lub gimnastycznego,

               brak zadania domowego,

               brak potrzebnych przyborów, materiałów, zeszytu,

               niekompletne wyposażenie piórnika,

               przeszkadzanie na lekcji

               inne zachowanie świadczące o łamaniu zasad zachowania wynikających z  regulaminów szkolnych, klasowych, z obszarów opisanych w  punkcie B.2.

Czerwonej – ( - 5 punktów), jeżeli występują  dwa z wyżej wymienionych zastrzeżeń.

Czarnej – ( - 10 punktów), jeżeli wystąpią przynajmniej 3 z wyżej wymienionych zastrzeżeń  lub jeżeli swoim zachowaniem uczeń stwarza zagrożenie dla siebie i innych, jest agresywny, nie reaguje na upomnienia nauczycieli.

c) Codzienna, bieżąca ocena (kolorowa kropka) jest zapisywana w dzienniczku ucznia, w tabelce. Nauczyciel wpisuje do dziennika uwagę z uzasadnieniem oceny.

d) Z końcem każdego miesiąca nauczyciel liczy, jaką pulę punktów z zachowania zgromadził uczeń, a informacje tę umieszcza w  dzienniczku ucznia oraz w dzienniku lekcyjnym .

e) Rodzic jest zobowiązany do zapoznania się miesięczną oceną z zachowania swojego dziecka i złożenia podpisu obok tej oceny.

f) Uczniowie, którzy w czasie całego miesiąca zgromadzili co najmniej 91 punktów zostają wyróżnieni tytułem: „uczeń z  zachowaniem na medal”.

3. Procedury postępowania w przypadku złamania regulaminu zachowania w klasach I-III:

a) upomnienie ucznia przez nauczyciela,

b) pisemna uwaga w dzienniczku dla rodziców,

c) w przypadku wielu powtarzających się uwag – wezwanie rodzica.

 

Ocena zachowania w klasach 4-6

Art. 52

1. Zachowanie ucznia ocenia się w pięciu kategoriach.

2. Przy wystawianiu miesięcznej oceny zachowania wychowawca bierze również pod uwagę opinie uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

3. Ocenę śródroczną i roczną ustala wychowawca uwzględniając postęp ucznia w zakresie rozwoju osobistego i poprawę zachowania. Przy ustalaniu oceny wychowawca bierze pod uwagę opinie uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

4. Pochwały i uwagi negatywne o każdym uczniu są na bieżąco wpisywane w dzienniku elektronicznym. Są one pomocne w miesięcznym podsumowaniu oceny z zachowania.

I. Frekwencja – liczona miesięcznie przez wychowawcę.

6 – Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i brak spóźnień.

5 – Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i ma 1-3 spóźnienia. Nieobecności muszą być usprawiedliwione przez rodzica pisemnie w dzienniczku ucznia do 7 dni od powrotu dziecka do Szkoły. Po tym terminie godziny nieobecności są traktowane jako nieusprawiedliwione.

4 – Uczeń ma 4 – 6 spóźnień i nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.

3 – Uczeń ma więcej niż 6 spóźnień lub sporadycznie nieusprawiedliwione nieobecności (do 3).

2 – Uczeń ma nieusprawiedliwione nieobecności i dużą liczbę spóźnień (więcej niż 9).

1 – Uczeń wagaruje i ucieka z lekcji.

II. Stosunek do nauki – nauczyciele przedmiotu wpisują w dzienniku elektronicznym na każdej lekcji; wychowawca podsumowuje na koniec miesiąca

Przygotowanie się do zajęć, przynoszenie podręczników, zeszytów, potrzebnych przyborów szkolnych, itp. odrabianie zadań domowych.

6 – Uczeń może 2 razy być nieprzygotowany.

5 – Uczeń może być nieprzygotowany od 3 do 5 razy.

4 – Uczeń może być nieprzygotowany od 6 do 9 razy.

3 – Uczeń może być nieprzygotowany od 10 do 14 razy.

2 – Uczeń może być nieprzygotowany od 15 do 20 razy.

1 – Uczeń jest nieprzygotowany powyżej 20 razy.

Przy podsumowaniu miesięcznym wychowawca powinien wziąć pod uwagę stosunek ilości nieprzygotowań z danego przedmiotu do liczby godzin tego przedmiotu tygodniowo.

III. Dbałość o wygląd zewnętrzny i noszenie stroju szkolnego

6 – Uczeń bardzo dba o swój wygląd, jest zawsze czysty, zawsze nosi strój szkolny, zawsze ma zmienne obuwie.

5 – Zdarzyło się (1 - 2 razy), że strój ucznia lub jego higieny osobista budziły zastrzeżenia, zawsze ma zmienne obuwie.

4 – Czasami (3-5 razy) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę, bądź używanie makijażu czy brak zmiennego obuwia.

3 – Często (6-8 razy) przypominano uczniowi o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój lub wskazywano na używanie makijażu, czy brak obuwia zamiennego.

2 – Bardzo często (9-12 razy) przypominano uczniowi o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój lub wskazywano na używanie makijażu i brak obuwia zamiennego.

1 – Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę, używa makijażu i nie reaguje na zwracane uwagi.

Brak przyszytej tarczy = brak stroju

IV. Kultura osobista, postawa społeczna i moralna ucznia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Ocenia miesięcznie wychowawca w skali 1 – 6 na podstawie uwag wpisanych do dziennika.

Telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne używane przez ucznia bez zezwolenia nauczyciela będą każdorazowo uczniowi odebrane i oddane do sekretariatu. Nauczyciel odnotowuje nazwisko ucznia i datę odebrania urządzenia uczniowi. Urządzenie odbierają rodzice. Uczniowi może zostać wydany telefon po zakończonych zajęciach na prośbę rodziców, jeżeli samodzielnie wraca do domu.

V. Dodatkowa aktywność ucznia na rzecz szkoły - praca w samorządzie uczniowskim, udział w konkursach, zawodach sportowych, życiu religijnym szkoły, itp.

W każdej klasie umieszczona jest tabela, którą wypełniają: wychowawca, nauczyciele przedmiotów, uczniowie. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej wychowawca bierze pod uwagę aktywność ucznia.

imię i nazwisko Data rodzaj aktywności

5. Rażące wykroczenia:

a) spożywanie alkoholu,

b) palenie papierosów,

c) używanie narkotyków,

d) kradzież,

e) wymuszanie,

f) pobicie,

g) nękanie, znieważanie

h) nakłanianie do łamania Statutu i regulaminów Szkoły,

i) umieszczenie bez zgody osoby jej wizerunku lub jakiejkolwiek informacji na stronie internetowej, profilu społecznościowym itp.

skutkują obniżeniem oceny zachowania do nieodpowiedniego lub nagannego.

6. Procedury postępowania w przypadku złamania regulaminu zachowania w klasach IV-VI:

a) upomnienie ucznia przez nauczyciela,

b) pisemna uwaga w dzienniczku dla rodziców,

c) w przypadku wielu powtarzających się uwag – wezwanie  rodzica.

7. Przy miesięcznym podsumowaniu oceny zachowania wychowawca informuje o postępach w zachowaniu i przewidywanej rocznej ocenie.

8. Wychowawca może podwyższyć roczną ocenę zachowania w sytuacjach kiedy:

a. Uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania i/lub postaw,

b. Jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny.

 

Nagrody i kary

Art. 53

1. Za wyróżniające się zachowanie uczeń może otrzymać:

a) pochwałę wychowawcy,

b) pochwałę Dyrektora wobec klasy

c) pochwałę Dyrektora wobec Szkoły,

d) nagrodę Dyrektora lub organu prowadzącego.

2. Za niewłaściwe zachowanie po zastosowaniu art. 51 pkt. 3 oraz art. 52 pkt. 6 udzielane są uczniowi, w formie pisemnej, adekwatne do przewinienia (zachowania) kary:

a) upomnienie wychowawcy klasy

b) naganę wychowawcy klasy,

c) zakaz udziału w wyjściach, wycieczkach, imprezach organizowanych przez Szkołę

d) upomnienie Dyrektora Szkoły

e) naganę Dyrektora Szkoły,

f) naganę Dyrektora Szkoły z wystąpieniem do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

3. Wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia Dyrektor Szkoły może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. W szczególności w następujących przypadkach:

a) jeżeli lekceważy Statut i regulaminy Szkoły oraz obowiązki szkolne,

b) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły,

c) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,

d) jeżeli pobyt ucznia w Szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów,

e) przejawów wandalizmu na terenie Szkoły i poza nią.

4. O każdej nagrodzie lub karze Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5. Od wymierzonej kary uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ucznia ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył tj. od kary wymierzonej przez wychowawcę do Dyrektora Szkoły, od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do Organu Prowadzącego.

Budżet Szkoły

Art. 54

1. Budżet Szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Gminę Kraków oraz z innych funduszy pozyskanych przez Szkołę.

2. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli w zakresie dotacji ze strony organu dotującego.

4. Otrzymanym majątkiem i środkami finansowymi Szkoły zarządza Dyrektor Szkoły w ramach budżetu Szkoły.

5. Rodzice pokrywają koszty ubezpieczenia dzieci, wyjść i wycieczek oraz dodatkowych zajęć pozadydaktycznych.

 

Przepisy końcowe

Art. 55

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Katolicka Szkoła Podstawowa

im. św. Jadwigi Królowej

ul. Łokietka 60,  31-334 Kraków.

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie i godłem państwa.

Art. 55a

Filia szkoły używa pieczęci podłużnej o treści:

Katolicka Szkoła Podstawowa

im. św. Jadwigi Królowej

Filia przy ul. Stelmachów

ul. Stelmachów 137,  31-347 Kraków.

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Filia przy ul. Stelmachów i godłem państwa.

Art. 56

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 57

Szkoła  posiada własny sztandar, hymn i rotę ślubowania oraz ceremoniał szkolny.

Art. 58

1. Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie uchwalony przez Radę Pedagogiczną dn. wchodzi w życie 12. 12. 2011 r.

2. Uchwałą Rady Pedagogicznej z 30. 08. 2016 r. dokonano zmian w Statucie.

1 procent baner

dziennik elektroniczny 2

Dzwonki

1. 800 - 845

2. 850 - 935

3. 945 - 1030

4. 1045 - 1130

5. 1140 - 1225

6. 1230 - 1315

7. 1320 - 1405

8. 1420 - 1505

 

almaspei logo

Szkoła wspiera

Domowe Hospicjum

dla Dzieci

„Alma Spei”

snm

Szkoła objęta patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

sgp logo

Szkoła objęta patronatem SGP SYSTEMS

Kalendarz

wrzesień 2017
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aby zobaczyć wszystkie wydarzenia kliknij nazwę miesiąca w powyższym kalendarzu.

Najbliższe wydarzenia

Pt Wrz 22
Msza Św. kl. 5a
Pt Wrz 29
Msza Św. kl. 5b
Pt Wrz 29
Obchody wybuchu II wojny światowej

Kontakt

Katolicka Szkoła Podstawowa
im. św. Jadwigi Królowej

ul. Łokietka 60

31-334 Kraków

tel: 12 632 31 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konto:

Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej
31-152 Kraków ul. Pędzichów 13

80 8589 0006 0000 0030 6610 0080