Regulamin korzystania z podręczników

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych
Postanowienia ogólne

§ 1

Każdy uczeń/ rodzic/opiekun prawny/powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych reguluje:
1) zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,
2) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
3) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia materiału edukacyjnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego;

wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

§3

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
4. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
5. Biblioteka nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
3)przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

§4

1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

§5

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/16 lub później.
2. Podręczniku lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu do 10 dni, od daty zakończenia roku szkolnego. Jeśli podręczniki lub materiały edukacyjne składają się z kilku tomów/części, mogą zostać one zebrane we wcześniejszym terminie – po zakończeniu korzystania z nich na lekcji.
3. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
4. Bibliotekarz w obecności nauczyciela,wychowawcy danej klasy wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, sporządzając stosowny protokół w 2 egzemplarzach – dla wychowawcy i biblioteki. Liczba wydanych podręczników musi być dokładnie taka jak liczba uczniów w klasie danego wychowawcy.

§6

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust. 2.
2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§7

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek, m. in. przez oprawienie ich.
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie
podręcznika lub materiału edukacyjnego

§8

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie, o którym mowa w §5 ust. 2, szkoła rodzice ponoszą koszty zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
(Na podstawie art.22ak ust.3 UoSO „w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia kwoty nieprzekracząjącej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego“)
2. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze, itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD/DVD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
3. W przypadku braku zapłaty lub odkupienia za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.
4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da( np.: poplamienie, trwałe zabrudzenie, zgniecenie, rozerwanie, wyrwanie kartek)
5.Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika.

Przepisy końcowe

§10

1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.