Regulamin Nagrody „Trzewiczek Świetej królowej Jadwigi”

Regulamin nagrody „Trzewiczek świętej królowej Jadwigi” w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie

Zasady ogólne

§ 1

„Trzewiczek świętej królowej Jadwigi” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie na wniosek Rady Pedagogicznej uczniom szczególnie wyróżniającym się w danym roku szkolnym.

§ 2

Wyróżnienie to może otrzymać uczeń z klasy IV – VI, który swoją postawą i zachowaniem wyróżnia się na tle uczniów. Nagroda ma przede wszystkim wymiar duchowy – wyraża szacunek  oraz uznanie Szkoły dla ucznia. Jej zewnętrznym znakiem jest dyplom i figurka trzewiczka oraz wpisanie ucznia do Księgi Laureatów „Trzewiczka świętej królowej Jadwigi”.

§ 3

Nagroda może zostać przyznana w pięciu kategoriach:
1. Za wybitne osiągnięcia naukowe.
2. Za wybitne osiągnięcia artystyczne
3. Za wybitne osiągnięcia sportowe.
4. Za wybitną działalność społeczną na terenie szkoły.
5. Za największy postęp w nauce lub poprawie zachowania.

Szczegółowy sposób przyznawania nagród

§ 4

Dyrektor Szkoły wyznacza komisję, która przyjmuje i rozpatruje wnioski oraz przedstawia do akceptacji Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły kandydatów do nagrody. W skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.

§ 5

Wniosek o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem składa do komisji wychowawca do 31 maja danego roku szkolnego. Propozycje wyróżnień mogą zgłaszać do wychowawcy danego ucznia wszyscy nauczyciele w terminie do 15 maja.

§ 6

Nagroda może zostać przyznana uczniowi, który uzyska co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę z zachowania ( dotyczy § 3 pkt 1, 2, 3, 4 ) oraz co najmniej ocenę dobrą ( dotyczy § 3 pkt 5. )

§ 7

W każdym roku szkolnym może zostać przyznana jedna nagroda w każdej kategorii.
W szczególnym przypadku, gdy uczniowie posiadają równorzędne osiągnięcia możliwe jest przyznanie dwóch nagród w jednej kategorii. Komisja może nie wyznaczyć kandydatów do nagrody w danej kategorii.

§ 8

Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Kryteria przyznawania nagrody

§ 9

Nagrodę „Trzewiczek świętej Jadwigi Królowej” za wybitne osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń, który:
• uzyskał tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty,
• uzyskał tytuł laureata lub wysokie miejsce w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

§10

Nagrodę „Trzewiczek świętej Jadwigi Królowej” za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który:
• jest laureatem w konkursach artystycznych: recytatorskich, plastycznych, muzycznych na szczeblach wojewódzkim i międzyszkolnym,
• odznacza się wybitną osobowością artystyczną w Szkolnym Kole Teatralnym.

§11

Nagrodę „Trzewiczek świętej Jadwigi Królowej” za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który:
• jest laureatem międzyszkolnych zawodów sportowych,
• bardzo często reprezentuje Szkołę w różnych zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym lub wojewódzkim uzyskując wysokie miejsca.

§ 12

Nagrodę „Trzewiczek świętej Jadwigi Królowej” za wybitną działalność społeczną na terenie szkoły może otrzymać uczeń, który:
• działał społecznie na rzecz szkoły – przy organizacji imprez, zbiórek charytatywnych i innych – wykazał się inicjatywą i pomysłowością,
• wielokrotnie pomagał kolegom w nauce, bronił i wstawiał się za innymi.

§ 13

Nagrodę „Trzewiczek świętej Jadwigi Królowej” za największy postęp w nauce lub poprawiezachowania może otrzymać uczeń, który:
• w danym roku szkolnym poczynił największe postępy w nauce, wykazał się pracowitością i wytrwałością,
• wykazał się siłą charakteru i niezłomnością oraz wytrwałością w walce z wadami i złym zachowaniem, w sposób zdecydowany i trwały poprawił swoje zachowanie.