Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem” działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statutu Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie, zwanej dalej Szkołą i niniejszego Regulaminu zgodnego ze Statutem.

§ 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami uczniów Szkoły.

II. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 4

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
4. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
5. Informowanie społeczności szkolnej o swoich działaniach:
a) informacje na tablicy ogłoszeniowej Samorządu,
b) przekazywanie informacji poprzez przedstawicieli samorządów klasowych
c) informacje na stronie internetowej Szkoły.
6. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami.,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

III. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 5

Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorząd Klasowy w składzie Przewodniczący Klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkami są wszystkie Samorządy Klasowe.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybrany spośród Rady Samorządu w składzie: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady Samorządu, Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Skarbnik Dwaj członkowie
4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd Samorządu może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
5. Przewodniczący Samorządu reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
6. W pracy Samorządu pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu na forum Rady Pedagogicznej.

§ 6

W szczególnych przypadkach na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej może dojść do odwołania Zarządu Samorządu lub jego poszczególnych członków.

§ 7

Kadencja Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

§ 8

1. Samorząd pracuje w oparciu o plan pracy opracowany pod kierunkiem Opiekuna Samorządu. Plan pracy Zarząd przedstawia do akceptacji Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej od wyboru Zarządu.
2. Wszystkie inicjatywy proponowane przez Samorząd muszą zostać przedstawione do akceptacji Dyrektorowi Szkoły wraz z regulaminem inicjatywy (o ile jest on konieczny). O inicjatywach tych należy powiadomić nauczycieli.

§ 9

1. Dokumentację Samorządu tworzą:
a) Regulamin Samorządu,
b) Plan pracy Samorządu,
c) Regulaminy podejmowanych inicjatyw,
d) Sprawozdania z działalności za I i II semestr,
e) Sprawozdanie finansowe z działalności Samorządu,
f) Księga kasowa prowadzona przez Opiekuna Samorządu.
2. Dokumentacja Samorządu jest nadzorowana przez Opiekuna Samorządu i Dyrektora
Szkoły i jest przechowywana w sekretariacie z wyjątkiem księgi kasowej, która zostaje
przekazana w kolejnym roku szkolnym Opiekunowi Samorządu.

IV. ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 10

1. Samorząd Klasowy:
1) reprezentuje klasę na zewnątrz jako Rada Samorządu,
2) organizuje życie klasy,
3) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
4) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) opracowuje projekt programu prac Samorządu,
b) zebrania Rady Samorządu zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb,
c) uchwały Rady Samorządu, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków,
3. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego:
a) kieruje pracą Samorządu,
b) wykonuje uchwały Rady Samorzadu,
c) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
d) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
e) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.
4. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego :
a) stoi na czele Zarządu Rady Samorzadu
b) realizuje program prac Samorządu
c) kieruje pracą Samorządu
d) kontaktuje się z przewodniczącymi klas
f) reprezentuje społeczność uczniowską wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Dyrekcji szkoły.
5. Zastępca przewodniczącego Rady Zarządu Samorządu wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji.
6. Skarbnik koordynuje zbiórkę pieniędzy na potrzeby imprez szkolnych (dyskoteka etc.).

V. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 11

1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, dysponentem funduszy jest Opiekun w porozumieniu z Zarządem.
2. Fundusze Samorządu mogą być tworzone:
a) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez
b) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
c) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne
3. Samorząd może zwrócić się do Rady Rodziców o pomoc finansową w zakupie nagród w organizowanych konkursach i nagród dla uczniów wyróżniających się w pracy Samorządu oraz w organizowaniu imprez szkolnych.
4. Środki finansowe nie wykorzystane w danej kadencji są przekazywane kolejnemu Zarządowi Samorządu.

VI. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 12

Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun uczestniczy we wszystkich formach pracy Samorządu.

§ 13

Wyboru Opiekuna Samorządu dokonuje Dyrektor Szkoły. Samorząd może pod koniec roku szkolnego zaproponować nauczyciela do tej funkcji na następny rok szkolny.

§ 14

Opiekun Samorządu w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji.
Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Samorządem wyznacza nowego Opiekuna.

§ 15

Kadencja Opiekuna trwa jeden rok szkolny i może być przedłużona na kolejny.

§ 16

Do obowiązków Opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:
1. Udzielanie pomocy Samorządowi w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania funduszami.
3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności Samorządu.
6. Nadzorowanie dokumentacji i rozliczeń finansowych Samorządu.
7. Pomoc Radzie Samorządu w opracowaniu planu pracy.
8. Przygotowanie sprawozdania finansowego i dołączenie go do sprawozdania z działalności za dany rok szkolny.

VIII. TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 17

Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcą. Wybory odbywają się w pierwszej połowie września. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem- kolejni.

§ 18

1. Klasy 4-6 mogą zgłosić maksymalnie po 3 kandydatów do Zarządu.
2. Uczeń, który pełni funkcję w samorządzie klasowym i zostanie wybrany do Zarządu Samorządu musi zrezygnować z pełnienia jednej funkcji, na to miejsce wybiera się ucznia, który zdobył kolejną liczbę głosów.
3. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem – kolejni.
4. Dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejne liczby głosów jako członkowie wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego.

§ 19

1. Prawo wyboru członków Zarządu Samorządu mają wszyscy uczniowie klas IV – VI.
2. Wybory do Zarządu odbywają się we wrześniu.
3. Kandydat do Zarządu Samorządu powinien:
a) umieć współpracować w grupie
b) chętnie działać na rzecz uczniów
c) posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania.

§ 20

1. Wybory do Zarządu Samorządu poprzedza tygodniowa kampania wyborcza prowadzona z poszanowaniem godności i poglądów innych osób. Wszelkie materiały wyborcze należy usunąć przed rozpoczęciem głosowania.
2. Kampania trwa do dnia wyborów.
3. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się alfabetycznie.
4. Każdy głosujący uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na kandydata do Rady Samorządu stawiając przy nazwisku znak X – głos ważny.

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

1. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli są one sprzeczne ze Statutem, regulaminami lub zadaniami wychowawczymi i profilaktycznymi Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli działalności Samorządu, w tym wydatkowania środków finansowych.
3. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
4. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
5. Wszystkie nie ujęte w Regulaminie sprawy rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ……