Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. św. Jadwigi Królowej w Krakowie

 

Świetlica jest integralną częścią Szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania Szkoły. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub z powodu innych okoliczności muszą dłużej przebywać w Szkole.

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Organizowanie opieki, stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu, odrabiania zadań domowych, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej uczniów.
 2. Ujawnianie i rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
 4. Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i zabawy.
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia.
 6. Poznanie przyczyn trudności i niepowodzeń ucznia w nauce i zachowaniu, pomoc
  w pokonywaniu tych trudności przez kontakt z wychowawcami, nauczycielami uczącymi oraz rodzicami.
 7. Opieka i nadzór nad uczniami w czasie spożywania przez nich obiadu.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

  1. Wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniami, którzy pozostają w szkole po zakończonych lekcjach, od godziny 12.30 do godziny 17.00.
  2. Uczniowie, mający samodzielny powrót do domu zobowiązani są wyjść zaraz po zakończonych zajęciach lekcyjnych – nie mogą pozostawać na korytarzu bez nadzoru nauczyciela.
  3. Do dyspozycji uczniów są cztery sale:
  4. sala nr 12 – uczniowie z klas 2b, 1a
  5. sala nr 11 – uczniowie z klas 3a, 3b
  6. sala 10 – klasa 2a i uczniowie starsi oczekujący na rodzeństwo lub zajęcia dodatkowe
  7. sala 9 – uczniowie z klas starszych, kończących zajęcia po 14.05
  8. Jeśli grupy okażą się liczne zostanie uruchomiona dodatkowa sala świetlicowa.
  9. Odrabianie zadań będzie w godzinach 15.00 – 16.00 w sali danej grupy.
  10. W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetlicy prowadzone są; zajęcia zabawowe i rozwijające uwagę, koncentrację, współpracę grupową, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia sportowo-ruchowe, pogadanki, zajęcia czytelnicze, zajęcia relaksacyjne.
  11. W każdym z wyżej wymienionych pomieszczeń jest obecny nauczyciel wychowawca.
  12. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
  13. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie.
  14. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń co do odbioru dziecka ze świetlicy, rodzice są zobowiązani do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia pisemnie stosownego oświadczenia.
  15. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
  16. Rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci.
  17. W przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do odbierania dzieci ze świetlicy.
  18. Dzieci przebywające pod opieką nauczycieli świetlicy samodzielnie nie wychodzą na zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą chyba, że rodzice napisali stosowne oświadczenie o samodzielnym przechodzeniu dziecka na zajęcia.
  19. Obecności uczniów oraz tematy zajęć odnotowywane są w dzienniku elektronicznym świetlicy.
  20. W czasie pracy świetlicy czynny jest numer  telefonu stacjonarnego 12 632 31 13 w. 22.

OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKÓW

 1. Wychowanków obowiązują zasady zachowania określone w Statucie Szkoły.
 2. Wszelkie uwagi i pochwały nauczycieli wychowawców świetlicy będą brane pod uwagę przy ustalaniu miesięcznej, śródrocznej i rocznej oceny zachowania przez wychowawcę klasy.
 3. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
 4. Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetykę pomieszczeń.
 5. Uczniowie przebywający w sali do nauki zachowują bezwzględną ciszę, aby nie przeszkadzać innym w odrabianiu lekcji.
 6. Nauczyciele wychowawcy nie biorą odpowiedzialności za zabawki, książki, gry, itp. przyniesione przez dzieci z domu.
 7. Ucznia obowiązuje zakaz przynoszenia do Szkoły – a więc również i na świetlicę – gier i urządzeń elektronicznych.
 8. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela wychowawcy.
 9. Wszelkie uszkodzenia, braki czy zniszczenia należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi wychowawcy.
 10. Rodzice pokrywają koszty naprawy lub odkupienia mienia świetlicy zniszczonego przez dziecko.
 11. Uczeń nie może opuszczać sali świetlicy bez zgody nauczyciela.
 12. Pobyt uczniów na placu zabaw przed budynkiem Szkoły jest możliwy tylko pod opieką nauczyciela wychowawcy.
 13. Uczniowie mogą spożywać podwieczorek przy stolikach w wyznaczonych salach.
 14. Nadzór i opiekę nad uczniami w czasie obiadu pełni nauczyciel oraz inne wyznaczone przez Dyrektora Szkoły osoby.

NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW

  1. Nagrodą za wzorowe zachowanie i aktywność jest wyróżnienie wobec wszystkich dzieci poprzez zapisanie plusa do zeszytu aktywności świetlicy, aktywność jest sumowana w drugim semestrze roku szkolnego, a uczniowie
  2. Za szczególne osiągnięcia wpisywana jest uwaga pozytywna do dziennika elektronicznego.
  3. Za niewłaściwe zachowanie mogą zostać nałożone kary:
   1. upomnienie,
   2. nagana i wpis minusa do zeszytu aktywności,
   3. czasowy zakaz zabaw i korzystania z gier,
   4. uwaga negatywna wpisana do dziennika elektronicznego,
   5. nagana wychowawcy świetlicy z wnioskiem do wychowawcy klasy o obniżenie oceny z

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W OKRESIE PANDEMII COVID 19

 Zasady przebywania w sali

 1. Do świetlicy mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących wszystkich uczniów: obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do sali pod nadzorem opiekuna.
 3. Należy dopilnować, aby regularnie uczniowie myli ręce wodą z mydłem przed jedzeniem swojego posiłku, po powrocie z podwórka szkolnego i po skorzystaniu z toalety.
 4. W sali przebywa nie więcej niż 25 uczniów z podziałem na grupy wiekowe.
 5. Sale świetlicowe są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 6. Z sali, w której przebywa grupa, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować.
 7. Uczeń powinien posiadać własne przybory szkolne- kredki, pisaki, z których korzysta podczas pobytu na świetlicy.
 8. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Ogranicza się aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 10. Uczeń nie może posiadać na świetlicy własnych zabawek.
 11. Każde dziecko przebywające na świetlicy obowiązują zasady ochrony podczas kaszlu, kichania: zakrywanie ust i nosa łokciem.
 12. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe zostanie odizolowane, a rodzice poinformowani i poproszeni o pilny odbiór dziecka.
 13. W każdej sali świetlicowej ustala się godzinę na odrabianie zadań (15.00 – 16.00) i dziecko korzysta podczas pobytu na świetlicy tylko z jednej sali.
 14. Nauczyciele świetlicy przedstawiają uczniom zasady funkcjonowania podczas pobytu na świetlicy, dbając o pozytywny przekaz w celu wzbudzenia bezpieczeństwa i odpowiedzialności.
 15. Należy przestrzegać dystansu społecznego podczas przemieszczania się na korytarzu szkolnym, przy szafkach i w łazience.
 16. Podczas przebywania na szkolnym podwórku zaleca się zachowanie przez dzieci dystansu społecznego.
 17. Sprzęt sportowy wykorzystywany na placu zabaw będzie regularnie czyszczony środkami dezynfekującymi.
 18. Po zakończeniu pracy grupy sale i wszystkie używane przedmioty będą dezynfekowane (zabawki, blaty stołów, krzesła, drzwi wraz z klamkami). Po przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczenia będą wietrzone.

Wyjście na zajęcia dodatkowe i powrót

 1. Na zajęcia dodatkowe uczeń idzie pod opieką nauczyciela prowadzącego, który zabiera grupę ze świetlicy i po zakończonych zajęciach odprowadza do świetlicy.
 2. Unika się skupisk uczniów na szkolnym korytarzu i przy szafkach.
 3. Po powrocie z zajęć dziecko zgłasza się do nauczyciela i ponownie dezynfekuje ręce przed wejściem na salę świetlicową.