Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin szczęśliwego numerka

1. Szczęśliwy numerek obowiązuje w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w klasach IV-VIII.
2. Szczęśliwy numerek to wygenerowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.
3. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, a z niezapowiedzianych kartkówek uczeń ze szczęśliwym numerkiem może prosić o niewpisanie oceny, jeżeli będzie ona niesatysfakcjonująca.
4. Punkt 3 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie rocznej.
5. Uczeń ze szczęśliwym numerkiem może sam zgłosić się do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisać niezapowiedzianą kartkówkę.
6. Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany. Uczeń ze szczęśliwym numerem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
7. Szczęśliwy numerek nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego.
8. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz na wniosek pracownika szkoły – wychowawca klasy.
9. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
10. Szczęśliwy numerek losowany jest za pośrednictwem systemu „Vulcan” każdego dnia i widoczny na kontach nauczycieli.
11. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy przy sekretariacie w widocznym miejscu.