Zasady uzyskania karty rowerowej

Zasady uzyskiwania karty rowerowej

Kartę rowerową wydaje Dyrektor szkoły na podstawie zdanego egzaminu w szkole lub przedstawionego zaświadczenia o zdaniu egzaminu w Ośrodku Ruchu Drogowego.

Do uzyskania Karty rowerowej niezbędna jest zgoda rodziców. Przed przystąpieniem do egzaminu uczeń musi oddać wypełniony arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.

Egzamin na kartę rowerową dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:

  • teoretycznej – uwzględniającej wiedzę i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów,
  • praktycznej – przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych,
  • pozytywny wynik egzaminu uzyskuje uczeń, który uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu,
  • uczeń, który uzyskał negatywny wynik z części teoretycznej lub pozytywny wynik z części teoretycznej, ale negatywny z części praktycznej nie zdaje egzaminu i może przystąpić do niego w kolejnym roku szkolnym.

Część teoretyczna sprawdzana jest w ramach lekcji techniki w klasie 5. Zakres i rozkład materiału niezbędnego do zaliczenia części teoretycznej określa nauczyciel.

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z każdego sprawdzianu.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego na placu manewrowym.

Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń prawidłowo wykonał co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Kartę rowerową szkoła wydaje nieodpłatnie po dostarczeniu do sekretariatu szkoły aktualnego zdjęcia ucznia.