Regulamin wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II 

Wstęp 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro we wszystkich dziedzinach jego życia. 

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. 

Postanowienia ogólne 

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

Wolontariusz – to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne. 

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe. 

Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi, a także jest łącznikiem między uczniami a Dyrektorem Szkoły. 

Cele działania 

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 
 1. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. 
 1. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 
 1. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 
 1. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 
 1. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu. 
 1. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje. 

Obszary działania 

 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.  
 1. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań: na terenie szkoły i na rzecz szkoły:  
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym ; 
 • współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży, 
 • współpraca z Samorządem Szkolnym; 
 • włączanie się w organizację imprez poza terenem szkoły: akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne. 

Wolontariusze 

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 
 1. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie. 
 1. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
 1. Członkowie Koła: 
 • mogą podejmować działania wolontaryjne w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu, 
 • kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych, 
 • systematycznie uczestniczą w pracy Koła, a także w spotkaniach dla wolontariuszy, 
 • aktywnie włączają się w działalność Koła, zgłaszają własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, 
 • swoim postępowaniem promują ideę wolontariatu, są przykładem dla innych, 
 • przestrzegają zasad zawartych w regulaminie Koła. 
 1. W przypadku, gdy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, może opuścić szeregi bez konsekwencji. 
 2. Każdy członek Koła ma prawo do: 
 • jasno określonego zakresu obowiązków, 
 • prośby o pomoc, 
 • wnoszenia nowych pomysłów, 
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności, 
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami, 
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje. 
 1. Każdy członek Koła ma obowiązek: 
 • być osobą odpowiedzialną, 
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania, 
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje, 
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych, 
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy. 

Nagradzanie wolontariuszy 

Formy nagradzania 

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika. 
 • Pochwała Dyrektora Szkoły 
 • List gratulacyjny do rodziców. 
 1. Uczniowie wolontariusze otrzymują wpis na świadectwie szkolnym o działalności wolontaryjnej, po przepracowaniu na rzecz Koła co najmniej 20 godzin w ciągu jednego roku szkolnego potwierdzonych podpisem opiekuna. W sytuacji ogłoszenia nauczania z wykorzystaniem metod i technik uczenia na odległość dopuszcza się zmniejszenie liczby godzin przepracowanych przez wolontariusza do 15. 

Przykładowe formy pracy:  

 • pomoc młodszym kolegom w czasie odrabiania zadań w świetlicy szkolnej, 
 • przygotowanie i udział w akcjach charytatywnych, 
 • inne wyznaczone przez Opiekuna Koła. 

4a. Uczniowie wolontariusze, którzy prowadzą działalność wolontaryjną poza szkołą otrzymują wpis na świadectwie na podstawie zaświadczenia o przepracowaniu co najmniej 20 godzin w ciągu danego roku szkolnego z instytucji, w której się udzielają. W sytuacji ogłoszenia nauczania z wykorzystaniem metod i technik uczenia na odległość dopuszcza się zmniejszenie liczby godzin przepracowanych przez wolontariusza do 15. 

 1. Uczeń, który jest wolontariuszem i dobrze realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania. 

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu 

 1. Na czele Koła Wolontariatu stoją dwaj koordynatorzy wolontariatu, 
 2. Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają  Dyrektorowi Szkoły, 
 3. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę. 
 4. Zadania koordynatorów: 
 • planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy, 
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia, 
 • ustalanie terminów spotkań wolontariuszy, 
 • reprezentowanie wolontariuszy, 
 • przyjmowanie i odwoływanie członków Koła, 
 • kontakt z Dyrekcją Szkoły, 
 • animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 
 • Koordynatorzy składają sprawozdanie z prac Koła przynajmniej raz w roku. 

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 
 2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła. 
 3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. 
 4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
 5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.