Deklaracja dostępności

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie

 

Dostępność strony internetowej

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie, ul. Łokietka 60, 31‑334 Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 31.08.2018r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.08.2018r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.02.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@jadwiga.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 632 31 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą część strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła dołoży starań, aby zrealizować żądanie nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia – główne wejście od ul. Wybickiego, które nie posiada schodów oraz wejście od strony głównego parkingu kościelnego, do których prowadzą schody. Portiernia znajduje się naprzeciwko wejścia od ul. Wybickiego.

Na teren szkoły przeznaczony dla klas I-III prowadzi płaski korytarz. Na korytarz klas 4-8 oraz do części administracyjnej prowadzą schody z brakiem dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, niedaleko od wejścia głównego.

W budynku nie ma windy. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Na parkingu przy kościele wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych – zostały one odpowiednio oznakowane.