top of page

Konkurs logopedyczny

 

REGULAMIN LOGOPEDYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „TWORZYMY RYMY’. 

 

 

1. Cele konkursu:

·       rozwijanie słownictwa,

·       rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,

·       rozwijanie umiejętności analizy wyrazowej poprzez dobieranie w pary wyrazów rymujących się,

·       rozwijanie umiejętności różnicowania głosek;

·       promowanie poprawnej wymowy,

·       rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

2. Uczestnicy: uczniowie klas I-VIII.

 

3. Czas trwania konkursu: 26.02.2024 – 11.03.2024r.

 

4. Ogłoszenie wyników konkursu: 18.03. 2024r.

 

5. Opis konkursu:

·       Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez ucznia pracy plastycznej z obrazkami, których nazwy rymują się ze sobą np. mama – lama. Ilość par jest nieograniczona.

·       Technika wykonania pracy: dowolna. Kartka nie może przekroczyć formatu A5.

·       Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (imię, nazwisko, klasa).

 

6. Miejsce składania prac:

Prace należy składać do logopedy szkolnego - Pauliny Adamczyk (gabinet logopedy I piętro).

 

7. Komisja konkursowa:

·       Komisja Konkursowa powoływana jest przez organizatora.

·       Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

·       Decyzje Komisji Konkursowej ostateczne.

·       Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

8. Kryteria oceny:

Powołana Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

·       Zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa.

·       Kreatywność twórcza.

·       Estetyka wykonania.

 

9. Nagrody:

Każdy z uczestników otrzyma dyplom, przewidziane są nagrody.

 

10. Postanowienia końcowe:

·       Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

·       Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie.

·       Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

·        W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

 


Komentarai


bottom of page