top of page

Konkurs logopedyczny

REGULAMIN KONKURS LOGOPEDYCZNEGO

Najciekawsze pomoce logopedyczne”

Cele konkursu:

- promowanie poprawnej wymowy,

- rozwijanie talentów oraz kreatywności dzieci,

- uatrakcyjnienie ćwiczeń logopedycznych,

- zachęcenie dzieci do wykonywania ćwiczeń logopedycznych w domu.

Uczestnicy: klasy I-VIII

Czas trwania konkursu: 16.02.2023 – 28.02.2023r.

Opis konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko jednej pomocy do zajęć logopedycznych (np. pomoce do ćwiczeń oddechowych, usprawniania pracy narządów artykulacyjnych, ćwiczeń słuchowych).

2. Technika wykonania pracy: dowolna.

3. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (imię, nazwisko, klasa).

Miejsce składania prac:

Prace w wersji papierowej należy składać do Pani Pauliny Adamczyk (gabinet logopedy I piętro).

Komisja konkursowa:

1.Komisja Konkursowa powoływana jest przez organizatora.

2.Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

3.Decyzje Komisji Konkursowej ostateczne.

4.Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Kryteria oceny:

Powołana Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1. Zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa.

2. Kreatywność twórcza.

3. Estetyka wykonania.

Nagrody:

1.Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace.

Postanowienia końcowe:

1.Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2.Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie.

3.Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

4.W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

5.Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

bottom of page